SIA Aizdevums.lv privātuma politika

SIA Aizdevums.lv privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādi, apstrādes nolūku un pamatu, apstrādes termiņu, personas datu saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem.

Personas dati un to ieguve

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – Datu subjekts) – potenciālo/esošo/bijušo klientu, klienta galvinieku, mantinieku, maksātāju, šo personu pārstāvi, kontaktpersonu, citu trešo personu, kura iesaistīta kreditēšanas, t.sk. maksātspējas vērtēšanas procesā (piemēram, trešās personas dati klienta iesniegtajos dokumentos), parāda atgūšanas/piedziņas procesā (piemēram, tiesnesis, cits klienta (parādnieka) kreditors, notārs, vērtētājs, valsts tiesībsargājošo iestāžu amatpersona un darbinieks, u.c.) un citos datu apstrādes procesos, SIA Aizdevums.lv sadarbības partneru (t.sk. potenciālo), to pārstāvju vai patieso labuma guvēju, SIA Aizdevums.lv vakances kandidātu, rīkotā konkursa dalībnieku.

SIA Aizdevums.lv personas datus iegūst no (uzskaitījums nav izsmeļošs):

 • pašiem Datu subjektiem;

 • Datu subjektu pārstāvjiem;

 • SIA Aizdevums.lv sadarbības partneriem (piemēram, preces/pakalpojuma pārdevējiem, konkursa organizētājiem);

 • Datu subjektu kreditoriem/cedentiem;

 • no trešajām personām, kas ir saistītas ar Datu subjektu (piemēram, Datu subjekta radinieki, laulātais, dzīvesbiedrs);

 • no citām personām, kuras galvo par Datu subjekta saistību pret SIA Aizdevums.lv vai iepriekšējo kreditoru pienācīgu izpildi (piemēram, no galvinieka);

 • atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām datubāzēm un publiskiem reģistriem;

 • kredītiestādēm, administrējot norēķinus;

 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, maksātnespējas administratoriem, tiesu izpildītājiem, notāriem;

 • kustamas mantas, nekustamo īpašumu īpašniekiem vai kopīpašniekiem, kuru adresēs ir reģistrēts Datu subjekta īpašums vai deklarētā dzīvesvietas adrese, vai kuru īpašums ir faktiskā Datu subjekta valdījumā;

 • Latvijas Republikas oficiālā izdevēja (VSIA „Latvijas Vēstnesis”) publikācijām.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Aizdevums.lv, reģistrācijas nr. 40003468776, visa kontaktinformācija pieejama šeit: https://aizdevums.lv/lv/kontakti .

Ar SIA Aizdevums.lv datu aizsardzības speciālistu var sazināties un uzdot jautājumus par personas datu apstrādi uz šādu e-pasta adresi: datuspecialists@aizdevums.lv.

Personas datu apstrādes nolūki

 • Pieteikumu (Aizdevuma pieteikumu) saņemšana un apstrāde, ka arī SIA Aizdevums.lv pakalpojumu sniegšana;

 • Līgumu/vienošanos u.c. dokumentu sagatavošana, apstrāde un izpilde (tiesisko attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana);

 • Datu subjekta identificēšana un izpēte saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas ir priekšnoteikums darījuma attiecību uzsākšanai un/vai turpināšanai;

 • komunikācija ar Datu subjektu, tostarp informējot to par jebkādām izmaiņām attiecībā uz SIA Aizdevums.lv, SIA Aizdevums.lv pakalpojumiem un/vai no savstarpējo līgumattiecību izrietošo informāciju;

 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana un uzlabošana, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;

 • Datu subjektu aptauju, tirgus izpētes, statistikas veikšana;

 • pakalpojumu piedāvāšana klientiem (mārketinga aktivitātes), akciju un/vai konkursu organizēšana;

 • jaunu pakalpojumu izstrāde;

 • SIA Aizdevums.lv/ grupas uzņēmuma/sadarbības partnera pakalpojumu/produktu reklāma pa tālruni, t.sk. SMS, e-pastu, pastu, tīmekļa vietnēs, mobilajos pakalpojumos, t.sk., pielāgojot sūtīto piedāvājumu Datu subjekta interesēm;

 • Jauno tehnoloģiju ieviešana un darbības uzturēšana, lai izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz Datu subjekta identifikāciju, prettiesisku darbību nepieļaušana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu,

 • norēķinu administrēšana;

 • lietvedības organizēšana;

 • iesniegumu/ pieteikumu/ pretenziju u.c. dokumentu saņemšana un apstrāde, t.sk. atbilžu sniegšana;

 • prasījumu tiesību cesija;

 • publisko reģistru monitorings;

 • sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, t.sk. sadarbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;

 • komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analīze;

 • komercdarbības atskaišu un pārskatu sagatavošana un sniegšana;

 • valsts iestāžu, t.sk. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde likumā noteiktajā kārtībā;

 • Datu subjekta maksātspējas novērtēšana, kas ir priekšnoteikums darījuma attiecību uzsākšanai un/vai turpināšanai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

 • Datu subjekta maksātspējas novērtēšana pirms piedāvājuma izteikšanas;

 • Aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzība, t.sk. prasījuma tiesību īstenošana, pierādījumu glabāšana iespējama strīda gadījumā ar Datu subjektu;

 • Prettiesisko darbību identificēšana un novēršana, kā arī ziņošana attiecīgajām iestādēm;

 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (piemēram, grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti);

 • ieguldījuma sniegšana atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā

   

Datu subjekta informēšana par SIA Aizdevums.lv mārketinga aktivitātēm

 • Personas datu profilēšana

Mārketinga nolūkos SIA Aizdevums.lv izmanto automatizētus personas datu analīzes rīkus, tai skaitā, veic Datu subjekta datu profilēšanu. SIA Aizdevums.lv veic Datu subjekta datu grupēšanu un analīzi pēc iegādātajām precēm, maksāšanas disciplīnas un citiem kritērijiem, ņemot vērā citas Datu subjektam raksturīgas pazīmes (piem., dzimumu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas reģionu u. c.).

SIA Aizdevums.lv veic datu profilēšanu arī nolūkā piešķirt priekšrocības noteiktu kategoriju klientiem (piemēram, klientiem, kuri svin dzimšanas dienu noteiktā laika posmā).

SIA Aizdevums.lv veiktās Datu subjekta datu analīzes un profilēšanas darbības Datu subjektu juridiski neietekmē, jo šādu darbību rezultātā SIA Aizdevums.lv nepieņem Datu subjektam saistošus lēmumus.

Ja tomēr Datu subjekts vēlas iebilst pret automatizētu savu personas datu grupēšanu un analīzi (profilēšanu), Datu subjektam ir tiesības iebilst pret automatizēto datu apstrādi, t.sk. profilēšanu, informējot par to SIA Aizdevums.lv uz e-pasta adresi: aizdevums@aizdevums.lv vai tālruņa nr.: 67270200.

Datu subjektam iebilstot pret personas datu profilēšanu jāapzinās, ka SIA Aizdevums.lv turpmāk nevarēs informēt Datu subjektu par SIA Aizdevums.lv aktuālajiem piedāvājumiem un priekšrocībām – akcijām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm.

 • Komerciālā paziņojuma sūtīšana

Datu subjekti, kuri iesnieguši savus personas datus un izteikuši vēlēšanos saņemt informāciju par SIA Aizdevums.lv aktuālajiem piedāvājumiem – akcijām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm, neiebilst, ka minētā mērķa sasniegšanai SIA Aizdevums.lv pārstāvji sazināsies ar Datu subjektu, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus (elektronisko pastu, tālruni (telefonzvani un/vai SMS)).

Sniedzot piekrišanu Datu subjekta personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkiem, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šādas datu apstrādes tiktāl, ciktāl tas ir saistīts ar tiešo mārketingu.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

SIA Aizdevums.lv apstrādā personas datus pamatojoties uz šādiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana Datu subjekta personas datu apstrādei;

 • līguma noslēgšanai un izpildei;

 • spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto SIA Aizdevums.lv pienākumu izpildei;

 • likumīgās (leģitīmās) intereses –no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošu SIA Aizdevums.lv leģitīmo (likumīgo) interešu realizēšanai.

SIA Aizdevums.lv likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību, ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības, t.sk. īstenot tiešo mārketingu;

 • sniegt kreditēšanas pakalpojumus;

 • administrēt norēķinus;

 • veikt Datu subjekta identitātes pārbaudi un klientu izpēte;

 • Datu subjekta maksātspējas vērtēšana;

 • prasījumu tiesību nodošana jaunam kreditoram uz līguma pamata (cesija) un šī līguma izpilde;

 • tiesisko attiecību un līguma saistību izpildes nodrošināšana;

 • nepamatotu finansiālu risku savai komercdarbībai (t.sk., kredītriska novērtēšana pirms tiesisku attiecību nodibināšanas un to izpildes laikā) novēršana;

 • ieguldījuma sniegšana atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā, sekmējot personu kredītvēstures veidošanos, kā arī fizisko personu tiesību aizsardzības nodrošināšana, lai, vērtējot kredītspēju, būtu pieejama un tiktu izmantota patiesa un pilnīga informācija

 • komercdarbības laikā apkopotās informācijas saglabāšana noteiktu laika periodu ;

 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, kā arī pakalpojuma procesa nodrošināšana;

 • pārrunu veikšana par iespējamo sadarbību un sadarbības līguma noformēšana/sagatavošana, kā arī noslēgšana;

 • Fizisko personu, kuras ir iesaistītas SIA Aizdevums.lv datu apstrādē (SIA Aizdevums.lv sadarbības partneru darbinieku uzskaite), uzskaite;

 • uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpšanu;

 • vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;

 • nodrošināt SIA Aizdevums.lv pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;

 • informēt mātes uzņēmumu par SIA Aizdevums.lv darbību;

 • glabāt dokumentus;

 • pārvaldīt SIA Aizdevums.lv kredītrisku.

Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas

Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, ņemot vērā SIA Aizdevums.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kreditēšanas pakalpojumu tehniskās nodrošināšanas, ikdienas komercdarbības nodrošināšanas, kandidātu atlases un tml. procesu izpildei SIA Aizdevums.lv, noslēdzot rakstveida līgumu vai pamatojoties uz citu juridisku aktu saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, var piesaistīt Marginalen grupas uzņēmumus un/vai citus sadarbības partnerus (apstrādātājus) nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, klienta pieteikuma pieņemšana un nodošana SIA Aizdevums.lv, korespondences – vēstuļu, e-pastu un SMS nosūtīšana, internets un telekomunikācijas, publisko reģistru monitorings, IT, arhivēšana, dokumentu iznīcināšana, uzņēmuma sistēmu nodrošināšana, telpu noma un uzkopšana, kandidātu atlase, juridisko, audita u.tml. pakalpojumi, nodrošinot, ka apstrādātāji ievēro un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības un Regulas prasību izpildi datu subjektu aizsardzībai un viņu tiesību īstenošanai.

SIA Aizdevums.lv var izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:

 • datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami SIA Aizdevums.lv darbībā;

 • ir saņemta datu subjekta piekrišana;

 • datu izpaušana nepieciešama SIA Aizdevums.lv aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.

Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam

SIA Aizdevums.lv personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • SIA Aizdevums.lv vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, pieteikt kreditora prasījumu, lietā nav iestājies noilgums),

 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus,

 • ir spēkā piekrišana personas datu apstrādei.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības:

 • piekļūt saviem SIA Aizdevums.lv rīcībā esošajiem personas datiem,

 • pieprasīt labot savus SIA Aizdevums.lv rīcībā esošos personas datus, kas nav precīzi,

 • Regulā noteiktajos gadījumos pieprasīt ierobežot datu apstrādi,

 • pamatotos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus,

 • ja datu apstrāde tiek veiktai tikai uz piekrišanas pamata, atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā (piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību),

 • jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz SIA Aizdevums.lv leģitīmo interesi, balstoties uz iemesliem saistībā ar Datu subjekta īpašo situāciju.

Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu ar norādītu atbildes saņemšanas pasta adresi var iesniegt:

 • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;

 • elektroniski, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

SIA Aizdevums.lv izvērtēs saņemto pieprasījumu un sniegs atbildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iebildumu gadījumā SIA Aizdevums.lv veiks visas pamatotās un nepieciešamās darbības, lai tos atrisinātu, pretējā gadījumā - Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .

Privātuma politikas atjaunināšana

SIA Aizdevums.lv ir tiesības atjaunot un papildināt Privātuma politiku. Šajā tīmekļa vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.