Nelaimes gadījumu apdrošināšana

AAS „BALTA” NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS  NOTEIKUMI NR. 4305.02
 
 I  NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
 Mēs jeb Apdrošinātājs ‒ apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039. Jūs jeb Apdrošinātais ‒ fiziska persona, kuras labā ir noslēgts Apdrošināšanas līgums. Apdrošinājuma ņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kura noslēgusi apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā. Apdrošinājuma ņēmēja darbinieks – fiziska persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu Apdrošinājuma ņēmēja (darba devēja) vadībā un par kuru Apdrošinājuma ņēmējs veic nodokļu maksājumus.  Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku radinieki – Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku radinieki un laulātais, kā arī dzīvesbiedrs. Apdrošināšanas gadījums – apdrošināšanas Līguma darbības periodā noticis Nelaimes gadījums, kā rezultātā iestājies kāds no Apdrošinātajiem riskiem saskaņā ar šiem noteikumiem. Nelaimes gadījums – pēkšņs, neparedzēts, no Jūsu gribas neatkarīgs notikums, kā rezultātā nodarīts kaitējums Jūsu fiziskajam veselības stāvoklim vai dzīvībai. Nelaimes gadījuma rezultāts var būt Trauma, Kritiskās saslimšanas, Bīstamās saslimšanas un Ērču izraisītās slimības saskaņā ar šiem noteikumiem un Jūsu Apdrošināšanas polisi. Trauma – Nelaimes gadījuma rezultātā radies audu vai orgānu traumatisks bojājums tiešas ārējas (mehāniskas, ķīmiskas, termiskas, elektriskas, t.sk., zibens spēriena, ceļu satiksmes negadījuma, dzīvnieku koduma u.c.) īslaicīgas iedarbības dēļ; asfiksija; noslīkšana; nejauša akūta saindēšanās ar indīgiem augiem, ķīmiskām vielām (sadzīves vai rūpnieciskām); kukaiņu (irša, lapsenes, bites) kodums, ja tas ir izraisījis nāvi, invaliditāti vai anafilaktisko šoku; saslimšana ar ērču encefalītu vai poliomielītu, esot vakcinētam pret attiecīgām slimībām (saskaņā ar Apdrošināšanas polisē norādīto Traumu tabulu). Traumu tabula – Apdrošināšanas polisē norādītā šo noteikumu Traumu tabula („Pielikums Traumas I”, „Pielikums Traumas III” vai „Pielikums Traumas”), saskaņā ar kuru tiek aprēķināta Apdrošināšanas atlīdzība Traumu gadījumā.  Atlīdzības saņēmējs – ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi, Atlīdzības saņēmējs esat Jūs, Jūsu pilnvarotā persona, Labuma guvējs, Jūsu mantinieks, Jūsu aizbildnis vai aizgādnis.  Labuma guvējs – Apdrošināšanas polisē Jūsu norādīta fiziska vai juridiska persona, kura saņems Apdrošināšanas atlīdzību, ja saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem iestāsies Apdrošinātā nāve. Apdrošināšanas Līguma darbības periodā Jums ir tiesības norādīto Labuma guvēju aizstāt ar citu personu. Apdrošinājuma summa ‒ apdrošināšanas līgumā noteikta naudas summa, par kādu ir apdrošināta personas dzīvība un veselība. Apdrošināšanas atlīdzība – Apdrošinājuma summa vai tās daļa, kas izmaksājama par Apdrošināšanas gadījumu atbilstoši šim apdrošināšanas līgumam. Līguma darbības periods – Apdrošināšanas polisē norādītais apdrošināšanas līguma darbības periods, iekļaujot Nogaidīšanas periodu, ja tas ir paredzēts attiecībā uz konkrēto apdrošināto risku. Nogaidīšanas periods – apdrošināšanas līgumā noteiktais periods, sākot no apdrošināšanas Līguma darbības sākuma datuma, kura laikā diagnosticētas vai klīniski izpaudušās slimības netiek uzskatītas par Apdrošināšanas gadījumu. Nogaidīšanas periods netiek noteikts, ja konkrētais apdrošinātais risks tiek apdrošināts, atjaunojot
apdrošināšanas līgumu bez pārtraukuma. Sporta organizācija ‒ sporta skola, sporta klubs vai sporta federācija.  Profesionālais sports ‒ nodarbošanās ar sportu uzskatāma par profesionālu, ja tā ir Jūsu pamatnodarbošanās vai viens no ienākuma avotiem, kā arī, ja Jūs piedalāties Eiropas vai Pasaules čempionātā. VDEĀK ‒ Latvijas Republikas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.
 
 
II  VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
 
1. Apdrošināšanas līguma noslēgšana un spēkā esamība
 
1.1. Apdrošināšanas līguma darbības teritorija ir visa pasaule, ja Apdrošināšanas polisē nav noteikts citādi.  1.2. Apdrošināšanas līguma darbības laiks ir norādīts Apdrošināšanas polisē. Ja norādītais Apdrošināšanas līguma darbības laiks ir “Darba laika stundas”, apdrošināšanas segums ir spēkā darba laikā, pildot darba pienākums.  1.3. Apdrošinātājs uzņemas saistības izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši apdrošināšanas līgumam par Nelaimes gadījumiem un to radītajām sekām, kas iestājas 1 gada laikā no Traumas gūšanas dienas un atbilst apdrošinātā riska nosacījumiem. 1.4. Apdrošināšanas līgums ir spēkā Apdrošināšanas polisē noteiktajiem apdrošinātajiem riskiem. 1.5. Apdrošināšanas polisē norādīti datumi un laiki pēc Latvijas Republikas teritorijā lietotā laika. 1.6. Līguma darbības periodā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kārtība par Apdrošināšanas līguma darbības izbeigšanu var tikt piemērota gan uz Līgumu kopumā, gan attiecībā uz vienu vai vairākiem Apdrošināšanas polisē norādītajiem Apdrošinātajiem.
 
2. Apdrošinājuma summa 
 
Apdrošinājuma summa ir noteikta katram apdrošinātajam riskam atsevišķi (Medicīnisko izdevumu gadījumā – arī Medicīnisko izdevumu risku grupai) un ir norādīta Apdrošināšanas polisē. 3. Nodarbošanās  3.1. Ja Apdrošināšanas polisē ir norādīta Jūsu nodarbošanās, tas nozīmē, ka atkarībā no norādītās nodarbošanās Apdrošināšanas segums ir spēkā, Jums veicot šāda veida darbus: 3.1.1. 1. grupa: Biroja darbs – nodarbošanās pamatā nav saistīta ar fiziska darba veikšanu. Piemēram: biroju darbinieki (direktori, grāmatveži, programmētāji, konsultanti, bibliotekāri, sekretāres u.c.); aktieri; pedagogi (tostarp fizkultūras skolotāji); ārsti; medmāsas; farmaceiti; veikalu pārdevēji (izņemot pārdevējus degvielas uzpildes stacijās, diennakts veikalos, valūtas maiņas punktos); veikalu vadītāji; frizieri; pavāri; tirdzniecības aģenti; laboranti; kosmetologi; inženieri; oficiantes; azartspēļu darbinieki (izņemot apsargus); sociālie darbinieki; ražošanas vai būvdarbu vadītāji; projektu vadītāji u.tml.; 3.1.2. 2. grupa: Fizisks darbs – nodarbošanās pamatā ir saistīta ar fizisku darbu, bet kas nav minēta 3.1.3. punktā. Piemēram: autovadītāji; traktoristi;

celtniecības transportlīdzekļu vadītāji; pārdevēji degvielas uzpildes stacijās, diennakts veikalos vai valūtas maiņas punktos; dzelzceļa strādnieki; lidlauku strādnieki; darbs celtniecībā (iekšdarbu strādnieki, mūrnieki); darbs ražošanā vai rūpniecībā (izņemot mežizstrādi, kokapstrādi, metālapstrādi, metalurģiju), tekstilrūpniecībā; metinātāji; autoservisu darbinieki (krāsotāji, autoelektriķi, automehāniķi u.c.); elektriķi; atslēdznieki; kurinātāji; kurpnieki; ķīmisko tīrītavu darbinieki; laukstrādnieki; mežziņi; noliktavu darbinieki; krāvēji; pastnieki; muitnieki; veterinārārsti u.tml.; 3.1.3. 3. grupa: Paaugstināta riska fizisks darbs – nodarbošanās saistīta ar paaugstināta riska fiziska darba veikšanu. Piemēram: darbs mežizstrādē, kokapstrādē, metālapstrādē, metalurģijā un stikla šķiedras ražošanā; darbs celtniecībā un restaurācijā (lielā augstumā); jumiķi; stropētāji; betona bloku un konstrukciju montāža; ēku nojaukšanas darbi; būvju nojaukšanas darbi; tuneļu, tiltu, ceļu būve un remonts; skursteņslauķi; logu mazgātāji lielā augstumā; kuģu būve un remonts (krastā); ostu strādnieki; ātrās medicīniskās palīdzības darbinieki; policisti; apsardzes darbinieki; darbs ugunsdzēsības vai glābšanas dienestā; inkasenti; inkasentu automašīnu vadītāji; dzīvnieku dresētāji; darbs lopkautuvēs u.tml.; 3.1.4. Nestrādā. Ja Jūs neveicat nekāda veida algotus darbus (piemēram, studenti); 3.1.5. Cits. Laukā “Nodarbošanās” brīvā tekstā norādītā nodarbošanās. 3.2. Ja kāda nodarbošanās ir nosaukta 3.1.1.-3.1.3. minētajos punktos, tā nevar tikt apdrošināta zem citas nodarbošanās grupas, kā zem minētās.
 
4.Sporta un aktivitāšu apdrošināšanas nosacījumi
 
4.1. Mēs atlīdzināsim zaudējumus saskaņā ar Apdrošināšanas polisē noteiktajiem apdrošinātajiem riskiem, Jums nodarbojoties ar sportu vai aktivitāti, kas saistīta ar paaugstinātu risku, tikai saskaņā ar 4.2. – 4.6. punktā aprakstītajiem nosacījumiem 4.2. Atpūtas aktivitātes – apdrošināšanas segums ir spēkā Jums nodarbojoties ar šādām aktivitātēm un sporta veidiem: 4.2.1. neatkarīgi no nodarbošanās formas, bet apdrošināšanas segums nav spēkā piedaloties Profesionālā sporta sacensībās vai treniņos: badmintons, balets, biljards, bodibildings, boulings, braukšana ar kuteri, laivu vai ūdens motociklu (iekšzemes vai piekrastes ūdeņos), braukšana ar sniega motociklu, dejošana (tostarp sporta dejas), distanču slēpošana, frisbijs, galda spēles, galda teniss, golfs, izjādes ar zirgiem (izņemot jāšanas sportu), joga, kanjonings un braukšana pa krācēm (IIII krāču kategorija saskaņā ar starptautisko krāču sarežģītības-bīstamības klasifikāciju), kērlings, krikets, lidošana ar gaisa balonu (kā pasažierim), makšķerēšana (izņemot zemledus un ārpus iekšzemes vai piekrastes ūdeņiem), mākslas vingrošana, minigolfs, nodarbības trenažieru zālē, novuss, nūjošana, organizēts safari parka apmeklējums, orientēšanās (rogainings), pārgājieni kalnos līdz augstumam 3000 m un bez speciāla ekipējuma, peintbols, peldēšana, peldēšana ar masku (snorkelēšana), petanks, riteņbraukšana atpūtas nolūkos (izņemot BMX, šosejas un kalnu riteņbraukšanu, XCM, XCO, daunhilu un triālu), sinhronā peldēšana, skriešana (tostarp maratons, pusmaratons), skvošs, slidošana (atpūtas nolūkos), snūkers, šaušana ar loku, šaušana publiskā šautuvē, šautriņu mešana
(darts), ūdenspolo, vingrošana (tostarp aerobika un tās paveidi, crossfit, ielu vingrošana), virves vilkšana, zemūdens peldēšana ar akvalangu jeb daivings (līdz 9 m dziļumam un instruktora pavadībā, ja vien Jums nav atbilstoša PADI vai CMAS sistēmas sertifikāta), kā arī sporta nodarbības vispārizglītojošās mācību iestādēs (izņemot sporta skolas) un atpūtas aktivitātes oficiālos,  publiskos atpūtas un izklaides parkos (tai skaitā ūdens atrakciju parkos un Aerodium tunelī); 4.2.2. ar nosacījumu, ka Jūs nenodarbojaties ar minētajiem sporta veidiem Sporta organizācijas ietvaros un neesat kādas Sporta organizācijas biedru vai dalībnieku sarakstā attiecīgajā sporta veidā (apdrošināšanas segums nav spēkā, piedaloties Profesionālā sporta sacensībās vai treniņos): airēšana (kas nav raftings), armrestlings, ātrslidošana, basketbols, biatlons, braukšana ar kartingu, burāšana (iekšzemes vai piekrastes ūdeņos, tostarp jahtu burāšana), daiļslidošana, duatlons, florbols, futbols, handbols, kalnu slēpošana, kamanu suņu sports, lakross, lauka hokejs, minifutbols, modernā pieccīņa, paukošana, pludmales volejbols, polo, raftings (pie nosacījuma, ka tas notiek instruktora vadībā izklaides pasākuma ietvaros, ko organizē oficiāla tūrisma organizācija), rollerslēpošana, skrituļošana (izņemot rollerbleidingu), smagatlētika, smaiļošana, kaijakings, kanoe, snovbords, strītbols, svarcelšana, teniss, ūdensslēpošana, vieglatlētika, vindsērfings, volejbols, ziemas peldēšana.  4.3. Amatieru sports ‒ ja Jums Apdrošināšanas polises sadaļā „Apdrošinātās aktivitātes” ir norādīts „Amatieru sports”, tas nozīmē, ka apdrošināšanas segums ir spēkā Jums: 4.3.1. nodarbojoties ar 4.2.2. punktā minētajām aktivitātēm un sporta veidiem, tostarp, nodarbojoties ar tiem Sporta organizācijas ietvaros, vai arī, ja Jūs esat kādas Sporta organizācijas biedru vai dalībnieku sarakstā attiecīgajā sporta veidā (bet, izņemot piedalīšanos Profesionālā sporta sacensībās vai treniņos);  4.3.2. piedaloties ceļu satiksmē ar motociklu, triciklu, mopēdu vai motorolleru; 4.3.3. piedaloties medībās; 4.3.4. nodarbojoties ar kapoeira (capoeira); 4.3.5. nodarbojoties ar sporta vingrošanu; 4.3.6. nodarbojoties ar šosejas riteņbraukšanu; 4.3.7. nodarbojoties ar triatlonu; 4.3.8. nodarbojoties ar zemūdens peldēšanu ar akvalangu jeb daivings līdz 30 m dziļumam ar atbilstošu PADI vai CMAS sistēmas sertifikātu. 4.4. Ekstrēmais sports ‒ ja Jums Apdrošināšanas polises sadaļā „Apdrošinātās aktivitātes” ir norādīts „Ekstrēmais sports”, tas nozīmē, ka apdrošināšanas segums ir spēkā Jums nodarbojoties ar šādām aktivitātēm un sporta veidiem (neatkarīgi no nodarbošanās formas, bet, izņemot piedalīšanos Profesionālā sporta sacensībās vai treniņos): amerikāņu futbols, autosports (tostarp autošoseja), beisbols, bendijs, bobslejs, braukšana ar kvadraciklu, cīņas sporta veidi, tostarp teikvando, karate (bet izņemot boksu, kikboksu, beznoteikumu cīņas sporta veidus, tostarp MMA), frīdaivings, hokejs, inlains, jāšanas sports, kaitbords, BMX riteņbraukšana, kalnu riteņbraukšana, XCM, XCO (izņemot daunhilu un triālu), kamaniņu sports, kartings, regbijs, sendbordings, sērfings, skeitbordings, skeletons, slaloms, softbols, spēkavīru sacensības, šorttreks, veikbordings, velotriāls; 4.5. ja Jums Apdrošināšanas polises sadaļā „Apdrošinātās aktivitātes” ir norādīta konkrētā aktivitāte vai sporta veids, tas nozīmē, ka apdrošināšanas segums ir spēkā Jums nodarbojoties

ar norādīto aktivitāti vai sporta veidu neatkarīgi no nodarbošanās formas, bet apdrošināšanas segums nav spēkā piedaloties Profesionālā sporta sacensībās vai treniņos. 4.6. Neatkarīgi no tā vai 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. punktos minētā aktivitāte/sporta veids ir iekļauts Jūsu apdrošināšanas segumā, Apdrošināšanas atlīdzība netiks izmaksāta, ja kādā no sporta veidiem/aktivitātēm ir iekļauti lēcieni no augstuma, planierisma, akrobātikas vai klinšu kāpšanas elementi.
 
5. Jūsu un Atlīdzības saņēmēja pienākumi  5.1. Jūsu pienākums ir ievērot ceļu satiksmes, ugunsdrošības un darba drošības noteikumus. 5.2.  Ja Līguma darbības laikā mainās Jūsu nodarbošanās (saskaņā ar nodarbošanās riska grupām, kas aprakstītas šo noteikumu 3. sadaļā), Jūsu pienākums ir rakstveidā, tiklīdz tas ir iespējams, informēt Mūs par riska izmaiņām. Izvērtējot riska informāciju, Mēs varam pieņemt lēmumu par grozījumiem līgumā saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu”.   5.3. Notiekot Nelaimes gadījumam, Jūsu pienākums ir nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, vērsties pie kvalificēta praktizējoša ārsta, saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību un pildīt ārsta norādījumus. 5.4. Par Nelaimes gadījuma iestāšanos Jums nekavējoties, tiklīdz tas kļūst iespējams, jāpaziņo Mums un jāveic visi iespējamie saprātīgie pasākumi, lai samazinātu zaudējumu apjomu. 5.5. Jūsu pienākums ir 30 dienu laikā pēc Nelaimes gadījuma iestāšanās pieteikt Nelaimes gadījumu telefoniski un/vai iesniegt Mūsu noteiktu rakstisku pieteikumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ Jūs nevarat personīgi iesniegt rakstisku pieteikumu, tad to veic Jūsu pilnvarota persona.  5.6. Atlīdzības saņēmēja pienākums ir pierādīt Nelaimes gadījuma faktu un sekas, kā arī iesniegt visu Mūsu pieprasīto informāciju un dokumentus, kas to apstiprina. 5.7. Atlīdzības saņēmēja pienākums ir nekavējoties paziņot policijai par ceļu satiksmes negadījumu vai trešo personu prettiesisku rīcību, kuri izraisījuši Nelaimes gadījumu. 5.8. Apdrošinātā nāves gadījumā Labuma guvēja, Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā mantinieku pienākums ir nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņot Mums par Apdrošinātā nāvi arī tad, ja par Nelaimes gadījumu jau ir ziņots, un, ja Apdrošinājuma summa ir lielāka par 20 000 EUR, saskaņot Apdrošinātā līķa sekcijas nepieciešamību.
 
 
III  APDROŠINĀTIE RISKI
 
6. Nāve
 
6.1. Risks „Nāve” iestājas, ja Traumas rezultātā radušies Apdrošinātā fiziskās veselības traucējumi, kas 1 gada laikā no Traumas gūšanas dienas izraisījuši Apdrošinātā nāvi. 6.2. Apdrošināšanas atlīdzība: 6.2.1. Apdrošinātā nāves gadījumā tiek izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība, kas ir vienāda ar apdrošinātā riska „Nāve” Apdrošinājuma summu, atskaitot šī apdrošināšanas līguma ietvaros iepriekš izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzību summas par šādiem riskiem: „Invaliditāte, sakropļojums”,„Traumas (I vai III)”, „Dienas nauda”; 6.2.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta Apdrošinātā mantiniekiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi.
 
 
7. Bērna studiju maksa
 
7.1. Ja Traumas rezultātā radušies Apdrošinātā fiziskās veselības traucējumi, kas 1 gada laikā no Traumas gūšanas dienas izraisījuši Apdrošinātā nāvi, Mēs atlīdzināsim Apdrošinātā (vai arī Apdrošinātā laulātā) bioloģiskā vai adoptētā bērna studiju maksu augstākās izglītības iestādē. 7.2. Apdrošināšanas atlīdzība: 7.2.1. Apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta Apdrošinātā bērnam, kurš uz Apdrošinātā nāves iestāšanas brīdi nav sasniedzis 24 gadu vecumu; 7.2.2. ja Apdrošinātajam ir vairāki bērni, Apdrošināšanas atlīdzība saskaņā ar šiem noteikumiem tiks izmaksāta katram Apdrošinātā bērnam. Tādā gadījumā Apdrošināšanas polisē norādītā Apdrošinājuma summa apdrošinātajam riskam „Bērna studiju maksa” tiek attiecināta uz katru bērnu; 7.2.3. izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību par šo risku, tiek piemērots kompensācijas princips, t.i., Mēs pēc katra akadēmiskā mācību gaida beigām izmaksāsim Apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātā bērna pabeigtā akadēmiskā mācību gada studijas maksas apmērā, bet ne vairāk kā vienu trešo daļu no riska „Bērna studiju maksa” Apdrošinājuma summas un kopumā nepārsniedzot riska „Bērna studiju maksa” Apdrošinājuma summu katram bērnam; 7.2.4. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pie nosacījuma, ka Apdrošinātā nāves brīdī Apdrošinātā bērns jau ir imatrikulēts augstākās izglītības iestādē; 7.2.5. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, kad Apdrošinātā bērns sasniedz 27 gadu vecumu. 7.3. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti (papildus 18. punktā minētajiem): 7.3.1. līgums ar augstākās izglītības iestādi; 7.3.2. izziņa no augstākās izglītības iestādes, kas apstiprina, ka bērns studē attiecīgajā iestādē, kā arī ir pabeidzis attiecīgo akadēmisko mācību gadu; 7.3.3. izdevumus apliecinošs finanšu dokuments par pabeigtā akadēmiskā gada apmaksātu studiju maksu. 7.4. Attiecībā uz risku „Bērna studiju maksa” dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 gada laikā no Apdrošinātā Traumas gūšanas dienas.
 
8. Apbedīšanas pabalsts
 
8.1. Iestājoties apdrošinātajam riskam „Nāve”, Mēs papildus segsim izdevumus par Latvijas Republikā saņemtajiem apbedīšanas pakalpojumiem. 8.2. Apdrošināšanas atlīdzība: 8.2.1. Mēs atlīdzināsim izdevumus par šādiem apbedīšanas pakalpojumiem: zārka iegāde; pakalpojumi kapos, krematorijā; mirstīgo atlieku transportēšanas pakalpojumi; morga pakalpojumi; kapu pieminekļa iegāde un uzstādīšana; 8.2.2. šo noteikumu 8.2.1. punktā minētos izdevumus Mēs atlīdzināsim kā starpību starp faktiskajiem izdevumiem un pienākošos atlīdzību saskaņā ar kādu no obligātās apdrošināšanas veidiem, tostarp valsts sociālo apdrošināšanu un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, nepārsniedzot Apdrošināšanas polisē norādīto Apdrošinājuma summu; 8.2.3. Apdrošināšanas atlīdzība par risku „Apbedīšanas pabalsts” tiks izmaksāta fiziskai personai, kura apmaksājusi apbedīšanu un uzrādījusi miršanas

 
 
 
Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, vienotais reģ. Nr. 40003049409 Raunas iela 10, LV-1039, Rīga, Latvija, tālr. 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv                      Lappuse 4 no 8
apliecības oriģinālu. 8.3. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti (papildus 18. punktā minētajiem): 8.3.1. dokumenti, kas apliecina apbedīšanas izdevumus; 8.3.2. izziņa par saņemto atlīdzību saistībā ar kādu no obligātās apdrošināšanas veidiem.
 
9. Invaliditāte, sakropļojums
 
9.1. Risks „Invaliditāte, sakropļojums” iestājas, ja Jums rodas fiziskās veselības traucējumi, kas ir tiešas Traumas sekas: kuru dēļ Jums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek noteikta invaliditāte vismaz uz 1 gadu un/vai kuri ir norādīti šo noteikumu pielikumā “Sakropļojums”, 4305.01.2. 1. tabulā: “Riska „Sakropļojums” apdrošināšanas atlīdzības % atkarībā no traumas sekām”. 9.2. Apdrošināšanas atlīdzība: 9.2.1. Jūsu invaliditātes gadījumā tiek izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība, ko aprēķina procentos no apdrošinātā riska „Invaliditāte, sakropļojums” Apdrošinājuma summas atbilstoši noteiktajai invaliditātes grupai: 9.2.1.1. I invaliditātes grupa – 100%; 9.2.1.2. II invaliditātes grupa – 50%; 9.2.1.3. III invaliditātes grupa – 25%; 9.2.2. Jūsu paliekoša sakropļojuma gadījumā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, ko aprēķina procentos no apdrošinātā riska „Invaliditāte, sakropļojums” apdrošinājuma summas saskaņā ar šo noteikumu pielikuma “Sakropļojums”, 4305.01.2. 1. tabulu;  9.2.3. Ja Traumas rezultātā ir radušies vairāku ķermeņa daļu bojājumi, tad noteiktie atlīdzības procenti par katru bojājumu summējas, apdrošināšanas atlīdzībai nepārsniedzot riska „Invaliditāte, sakropļojums” apdrošinājuma summu; 9.2.4. Ja Traumas rezultātā radušies bojājumi atbilst gan 9.2.1., gan 9.2.2. punktā minētajiem nosacījumiem, Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai saskaņā ar vienā (9.2.1. vai 9.2.2.) noteikumu punktā, kas paredz lielāko apdrošināšanas atlīdzību, minētajiem nosacījumiem. 9.2.5. Izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību par risku „Invaliditāte, sakropļojums”, no tās tiek atskaitītas saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu iepriekš izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības par šādiem riskiem: „Traumas (I vai III)”, „Dienas nauda”; 9.2.6. Ja risks „Invaliditāte, sakropļojums” iestājies bērnam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tiek izmaksāta lielākā Apdrošināšanas atlīdzība no turpmāk minētajām: 9.2.6.1. paliekoša sakropļojuma gadījumā Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina procentos no apdrošinātā riska „Invaliditāte, sakropļojums” Apdrošinājuma summas saskaņā ar šo noteikumu pielikuma “Sakropļojums”, 4305.01.2. 1. tabulu, vai 9.2.6.2. Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina, novērtējot funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un tai atbilstošāko invaliditātes grupu, un tā tiks izmaksāta procentos no apdrošinātā riska „Invaliditāte, sakropļojums” Apdrošinājuma summas: 9.2.6.2.1. I invaliditātes grupa – 100%; 9.2.6.2.2. II invaliditātes grupa – 50%; 9.2.6.2.3. III invaliditātes grupa – 25%.
 
9.3. Apdrošināšanas atlīdzības saņem

šanai nepieciešamie dokumenti (papildus 18. punktā minētajiem): 9.3.1. VDEĀK lēmuma par invaliditātes noteikšanu kopija; 9.3.2. VDEĀK ekspertīzes akta kopija; 9.3.3. nosūtījuma uz VDEĀK kopija.
 
10. Sociālā aprūpe
 
10.1. Traumas rezultātā iegūtās I grupas invaliditātes gadījumā Mēs segsim Jūsu izmaksas par sociālo aprūpi par pirmajiem 3 mēnešiem no Traumas gūšanas dienas.  10.2. Apdrošināšanas atlīdzība: 10.2.1. izmaksa tiek veikta pēc I grupas invaliditātes apstiprināšanas, ja Jūs esat pieteicies valsts sociālās aprūpes palīdzībai; 10.2.2. izmaksas par sociālo aprūpi tiek segtas pie nosacījuma, ka minēto pakalpojumu sniegusi juridiska persona vai individuālais komersants, kas sevi ir reģistrējusi šādai uzņēmējdarbībai. 10.3. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti (papildus 18. un 9.3. punktos minētajiem): Izziņa no sociālā dienesta, kas apstiprina, ka Jūs esat pieteicies valsts sociālās aprūpes palīdzībai.
 
11. Traumas (I vai III) 
 
11.1. Mēs izmaksāsim Apdrošināšanas atlīdzību, ja Traumas dēļ Jums ir fiziskās veselības traucējumi, kas norādīti Traumu tabulā. 11.2. Apdrošināšanas atlīdzība: 11.2.1. Apdrošināšanas atlīdzību nosaka procentos no Apdrošināšanas polisē norādītā apdrošinātā riska „Traumas (I vai III)” Apdrošinājuma summas. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs procentos no Apdrošinājuma summas norādīts Traumu tabulā; 11.2.2. ja Traumas dēļ radušies vienas ķermeņa daļas vai vienas orgānu sistēmas vairāki bojājumi, Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko bojājumu pēc tā viena atbilstošā Traumu tabulas apakšpunkta, pēc kura paredzēta lielākā atlīdzība.
 
12. Dienas nauda 
 
12.1. Risks „Dienas nauda” ir Traumas rezultātā radies nepārtraukts Jūsu darbspēju zudums fiziskās veselības traucējumu dēļ, kas ir norādīti Traumu tabulā. 12.2. Apdrošināšanas atlīdzība: 12.2.1. iestājoties apdrošinātajam riskam „Dienas nauda”, tiek izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība par katru pārejošas darbnespējas darba dienu tādā apmērā, kā norādīts Apdrošināšanas polisē, bet kopumā nepārsniedzot riskam „Dienas nauda” norādīto Apdrošinājuma summu; 12.2.2. Apdrošināšanas atlīdzību par katru apdrošināšanas Līguma darbības periodā notikušo Apdrošināšanas gadījumu Mēs izmaksāsim ne vairāk kā par 90 darba dienām; 12.2.3. par darba nespējas dienām tiek uzskatītas tikai darba dienas, pieņemot, ka nedēļā ir ne vairāk kā 5 darba dienas; 12.2.4. ja apdrošināšanas līgumā paredzēta Apdrošināšanas atlīdzība gan par risku „Dienas nauda”, gan par risku „Slimnīcas dienas nauda”, Apdrošināšanas atlīdzību par risku „Dienas nauda” neizmaksā par tām dienām, par kurām izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību par risku „Slimnīcas dienas nauda.” 

 
12.3. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti (papildus 18. punktā minētajiem): Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta darbnespējas lapa (apliecināta kopija), darba devēja apstiprinājums par neierašanos darbā un, ja pārejošā darbnespēja ir ilgāka par 10 dienām, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa (lēmums) par slimības pabalsta piešķiršanu.
 
13. Slimnīcas dienas nauda 
 
13.1. Risks „Slimnīcas dienas nauda” ir Jūsu fiziskās veselības traucējumu, kas radušies Traumas rezultātā un norādīti Traumu tabulā, ārstēšana diennakts stacionārā.  13.2. Apdrošināšanas atlīdzība: 13.2.1. iestājoties apdrošinātajam riskam „Slimnīcas dienas nauda”, tiek izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība par katru diennakts stacionārā pavadīto dienu tādā apmērā, kāds ir norādīts Apdrošināšanas polisē, bet kopumā nepārsniedzot riskam „Slimnīcas dienas nauda” norādīto Apdrošinājuma summu; 13.2.2. Apdrošināšanas atlīdzību par katru apdrošināšanas Līguma darbības perioda laikā notikušo Apdrošināšanas gadījumu Mēs izmaksāsim ne vairāk kā par 50 dienām; 13.2.3. Apdrošināšanas atlīdzību par risku „Slimnīcas dienas nauda” neizmaksā: 13.2.3.1.ja ārstēšanās laiks diennakts stacionārā ir īsāks par 24 stundām; 13.2.3.2.par ārstēšanās laiku rehabilitācijas iestādēs. 13.3. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti (papildus 18. punktā minētajiem): Izraksts no diennakts stacionārā slimnieka medicīniskās kartes.
 
14. Medicīniskie izdevumi
 
14.1. Risku grupā „Medicīniskie izdevumi” ietilpstošie riski šo noteikumu izpratnē ir neparedzēti medicīniskie izdevumi saistībā ar Traumu, kas radušies 1 gada laikā no Traumas gūšanas dienas, Jūsu fiziskās veselības traucējumu dēļ, kuri ir norādīti Traumu tabulā. 14.2. Risku grupas „Medicīniskie izdevumi” ietvaros var tikt apdrošināti šādi riski: 14.2.1. „Ambulatorā un stacionārā ārstnieciskā palīdzība” ‒ pacienta iemaksas pakalpojumi ambulatorajās un stacionārajās medicīnas iestādēs (t.sk. magnēstiskā rezonanse un datortomogrāfija) un maksas ambulatorie pakalpojumi: ārstu-speciālistu konsultācijas; ārsta nozīmēti laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi, ārstnieciskās manipulācijas (pārsiešanas, ģipša un šinas uzlikšana, intramuskulārās un intravenozās injekcijas, blokādes u.c.); ne vairāk kā 10 ārstējošā ārsta nozīmētas fizikālās terapijas procedūras Līguma darbības periodā, ar limitu 7 EUR par vienu procedūru;  14.2.2. „Magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija” – ārstējošā ārsta nozīmēti magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas maksas izmeklējumi (ar vai bez kontrastvielas); 14.2.3. „Maksas operācijas un protezēšana” ‒ maksas pakalpojumi diennakts stacionārā saistībā ar gūtās Traumas ķirurģisko ārstniecību;  14.2.4. „Zobārstniecība” – zobārstniecības pakalpojumi saistībā ar zobu protezēšanu, Traumas rezultātā zaudējot zobu. Izdevumi par zobu implantiem tiek atlīdzināti 50% apmērā no to faktiskajām izmaksām;
14.2.5. „Kosmētiskās operācijas” ‒ plastiskās un mikroķirurģiskās operācijas Traumas rezultātā gūto sejas izkropļojumu koriģēšanai un/vai novēršanai;  14.2.6. „Rehabilitācijas izdevumi” – ārstējošā ārsta nozīmēti ambulatorās un stacionārās rehabilitācijas pakalpojumi 60 dienu laikā pēc Traumas seku ārstniecības stacionārā; 14.2.7. „Medikamenti” – Latvijas Republikas Zāļu reģistrā reģistrētu medikamentu un pārsiešanas materiālu iegāde aptiekās Traumu ārstēšanai; 14.2.8. „Tehnisko palīglīdzekļu iegāde vai īre” – pēc Traumas gūšanas ārsta nozīmēto ortožu, šinu, bandāžu un tehnisko palīglīdzekļu (spieķu, kruķu, ratiņkrēslu) iegāde vai noma; 14.2.9. „Transportēšanas izdevumi” ‒ medicīniskais transports no negadījuma vietas līdz tuvākajai ārstniecības iestādei, kurā Jums tiek sniegta pirmā neatliekamā medicīniskā palīdzība; 14.2.10.„Medicīniskie izdevumi ārzemēs” – medicīniskie izdevumi par ambulatori un/vai stacionāri, atkarībā no Traumas smaguma, saņemto neatliekamo medicīnisko palīdzību (tostarp medikamentiem) akūtā stāvokļa novēršanai, ja šie izdevumi radušies Traumu tabulā norādīto fiziskās veselības traucējumu dēļ.  14.3. Visi Riska grupā „Medicīniskie izdevumi” minētie riski, izņemot risku „Medicīniskie izdevumi ārzemēs”, ir spēkā tikai Latvijas Republikas teritorijā. Risks „Medicīniskie izdevumi ārzemēs” ir spēkā visā pasaulē. 14.4. Apdrošināšanas atlīdzība: 14.4.1. Apdrošināšanas atlīdzību par medicīniskajiem izdevumiem Mēs izmaksāsim par vienu vai vairākiem riska grupas „Medicīniskie izdevumi” riskiem, kas iestājušies Līguma darbības periodā, nepārsniedzot konkrētā riska Apdrošinājuma summu, kā arī risku grupas „Medicīniskie izdevumi” Apdrošinājuma summu (gadījumā, ja Jūsu Apdrošināšanas polisē risku grupai „Medicīniskie izdevumi” ir norādīts Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par vienu Apdrošināšanas gadījumu – nepārsniedzot arī norādīto atlīdzības apmēru); 14.4.2. ārstnieciskie pakalpojumi, kas minēti Medicīnisko izdevumu risku grupas viena riska ietvaros, netiek atlīdzināti no cita riska Apdrošinājuma summas; 14.4.3. medicīniskie izdevumi tiek segti, ja tie sniegti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajai kārtībai; 14.4.4. ja Jums pienākas medicīnisko izdevumu kompensācija atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumam, Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta starpības apjomā starp faktiskajiem zaudējumiem un minēto medicīnisko izdevumu kompensāciju, kas saņemta saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu, nepārsniedzot Apdrošināšanas polisē norādītās Apdrošinājuma summas. 14.5. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti (papildus 18. punktā minētajiem): Izdevumus pamatojoši medicīniskie dokumenti un izdevumus apstiprinoši finanšu dokumenti, kuros precīzi norādīts pircējs (pakalpojuma saņēmējs) un preces (pakalpojuma) nosaukums. 14.6. Papildu izņēmumi: Papildus šo noteikumu 19. punktā norādītajiem vispārējiem izņēmumiem, attiecībā uz risku grupu „Medicīniskie izdevumi” netiek atlīdzināti zaudējumi par: 14.6.1. psihoterapeitisko palīdzību;14.6.2. paaugstināta servisa pakalpojumiem; 14.6.3. ārsta honorāru; 14.6.4. papildinošās (komplementārās) medicīnas pakalpojumiem (akupunktūra, homeopātija, ājurvēda, ostopātija, manuālā terapija u.c.); 14.6.5. injekcijām un blokādēm locītavās ar medikamentu ievadīšanu; 14.6.6. izdevumiem stacionāru aprūpes nodaļās un mājas aprūpi; 14.6.7. medicīnas precēm un medicīnas ierīcēm (izņemot 14.2.7. un 14.2.8. punktos minētās), protēzēm un implantiem (izņemot 14.2.4. punktā minēto); vienreizlietojamām medicīnas tehnoloģijām; 14.6.8. medicīniskiem izdevumiem ārpus Latvijas, izņemot risku „Medicīniskie izdevumi ārzemēs”.
 
15. Profesijas pārkvalifikācijas izdevumi 
 
15.1. Risks „Profesijas pārkvalifikācijas izdevumi” iestājas, ja Traumas dēļ Jums tiek piešķirta I vai II grupas invaliditāte, un šo fizisko traucējumu dēļ Jūs nevarat turpināt pildīt ar savu arodu saistītus amata pienākumus; 15.2. Tiek segti izdevumi par pārkvalifikācijas mācībām jaunas profesijas apguvei; 15.3. Pārkvalifikācijas mācību izdevumi tiek segti, izpildoties šādiem papildu nosacījumiem: 15.3.1. mācības nodrošinās izglītības līmeni, kas nepārsniedz Jūsu izglītības līmeni pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās; 15.3.2. izglītības iestādei, kurā notiek mācības, kā arī izglītības programmai, ir veikta akreditācija;  15.3.3. Jūsu fiziskās veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai varētu strādāt jaunajā profesijā, uz kuru pārkvalificējaties; 15.4. Mācības ir jāuzsāk ne vēlāk kā 1 gada laikā no invaliditātes piešķiršanas dienas. 15.5. Apdrošināšanas atlīdzība: Mēs apmaksāsim izdevumus par pārkvalifikācijas mācībām pēc to pabeigšanas – mācību maksas apmērā, nepārsniedzot Apdrošināšanas polisē norādīto riska „Profesijas pārkvalifikācijas izdevumi” Apdrošinājuma summu. 15.6. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti (papildus 18. punktā minētajiem): 15.6.1. līgums ar mācību iestādi, kas sniedza attiecīgo pakalpojumu; 15.6.2. izziņa no mācību iestādes, kas apstiprina, ka Jūs esat pabeidzis attiecīgo mācību programmu; 15.6.3. izdevumus apstiprinoši finanšu dokumenti par pabeigtās mācību programmas mācību maksas apmaksu, kuros precīzi norādīts pakalpojuma saņēmējs un saņemtais pakalpojums.
 
16. Psiholoģiskā palīdzība
 
16.1. Risks iestājas, ja pēc kāda no 16.2. punktā aprakstītajiem gadījumiem Jums ir nepieciešama psiholoģiskā palīdzība. 16.2. Tiek segti izdevumi par psihoterapeita konsultācijām saistībā ar šādiem gadījumiem, kas iestājušies Līguma darbības periodā: 16.2.1. Jūsu tuvinieku nāve (vecāki, brāļi, māsas, bērni, laulātais) Traumas gūšanas rezultātā; 16.2.2. Jums ir pirmreizēji piešķirta 1. grupas invaliditāte; 16.2.3. fiziska vardarbība pret Jums; 16.2.4. seksuāla vardarbība vai izvarošana; 16.2.5. ja Jūs saslimstat ar kādu no Kritiskajām saslimšanām (ar nosacījumu, ka saskaņā ar šo Apdrošināšanas līgumu tiek veikta atlīdzības izmaksa par risku „Kritiskās
saslimšanas”); 16.2.6. Jūsu ekstremitāšu zaudēšana (amputācija) Traumas rezultātā, kam jābūt atzītam par Apdrošināšanas gadījumu šo noteikumu izpratnē; sejas sakropļojums. 16.3. Psiholoģiskai palīdzībai jābūt sniegtai ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc Līguma darbības perioda beigām; 16.4. Jūsu pienākums ir vērsties pie tiesībaizsardzības iestādēm ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pārciestas fiziskas vardarbības, izvarošanas vai seksuālas vardarbības. 16.5. Apdrošināšanas atlīdzība: Apdrošināšanas atlīdzība par psiholoģisko palīdzību tiek izmaksāta, vienas vizītes cenai nepārsniedzot 30 EUR un kopā par vienu vai vairākiem Apdrošināšanas gadījumiem nepārsniedzot Apdrošināšanas polisē norādīto riska „Psiholoģiskā palīdzība” apdrošinājuma summu. 16.6. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti (papildus 18. punktā minētajiem): 16.6.1. ja iemesls, kādēļ Jūs vērsāties pēc psiholoģiskās palīdzības, ir 16.2.3. vai 16.2.4. punktos minētais: policijas izziņa, kas apliecina kriminālprocesa uzsākšanu pēc attiecīgajiem Krimināllikuma pantiem saistībā ar fizisku vardarbību (tīšiem miesas bojājumiem, izņemot vieglus miesas bojājumus), izvarošanu vai seksuālu vardarbību (vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana). 16.7. Papildu izņēmumi: Papildus šo noteikumu 19. punktā norādītajiem vispārējiem izņēmumiem, attiecībā uz risku „Psiholoģiskā palīdzība” netiek atlīdzināti zaudējumi, ja: 16.7.1. psiholoģisko palīdzību Jums sniedza persona, kura nav reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai arī pakalpojumi nav sniegti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajai kārtībai; 16.7.2. Apdrošinātais vērsās pie tiesībaizsardzības iestādēm vēlāk nekā 24 stundu laikā pēc pārciestās fiziskās vardarbības, izvarošanas vai seksuālās vardarbības; 16.7.3. Jums ir nodarīts viegls miesas bojājums.
 
 
IV  APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA
 
17. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa 17.1. Lēmumu par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību Mēs pieņemam 15 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Ja Mums objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot šo termiņu, Mēs to varam pagarināt uz laiku līdz 6 mēnešiem no dienas, kad saņemts atlīdzības pieteikums, rakstiski par to informējot Atlīdzības saņēmēju.  17.2. Pēc pušu vienošanās, pirms veikta pilnīga Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana, Mēs varam izmaksāt daļu Apdrošināšanas atlīdzības tādā apjomā, kādu neapstrīd neviena no pusēm. 17.3. Kopējā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība par vienu vai vairākiem Līguma darbības periodā notikušiem Apdrošināšanas gadījumiem nedrīkst pārsniegt attiecīgā apdrošinātā riska (Medicīnisko izdevumu gadījumā – gan riska, gan risku grupas) Apdrošinājuma summu. 17.4. Ja Nelaimes gadījuma iestāšanos vai tā rezultātā radušos veselības traucējumus veicina, pastiprina vai ārstēšanās izdevumus palielina Jūsu slimība, fizioloģiskās īpatnības, vecuma vai deģeneratīvas izmaiņas organismā, fizisks defekts, iepriekšējās traumas sekas, organismā esošs implants vai protēze, invaliditāte, kas pastāvēja pirms Nelaimes gadījuma,

Mēs varam samazināt Apdrošināšanas atlīdzību. 17.5. Ja ir spēkā citi apdrošināšanas līgumi attiecībā uz medicīniskajiem izdevumiem, kas atlīdzināmi atbilstoši šim apdrošināšanas līgumam, Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtība tiek noteikta, Apdrošinātājiem savstarpēji vienojoties. 17.6. Ja nav izpildīti šo noteikumu 5., 18. un 20.1. punktu nosacījumi vai arī Apdrošināšanas polisē ir nepareizi norādīta Apdrošinātā nodarbošanās (atbilstoši šo noteikumu 3.punkta nosacījumiem) Mēs varam samazināt Apdrošināšanas atlīdzību vai atteikt atlīdzības izmaksu. 17.7. Ja Mums ir iesniegta prasība par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, Mēs varam pieprasīt, lai Jums tiktu veikta medicīniska izmeklēšana Mūsu atzītā ārstniecības iestādē, kuras atteikuma gadījumā Mēs varam samazināt Apdrošināšanas atlīdzību vai atteikt atlīdzības izmaksu. Šīs medicīniskās izmeklēšanas izdevumus sedzam Mēs.
 
18. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 
18.1. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir jāiesniedz šādi dokumenti: 18.1.1. pieteikums Apdrošināšanas atlīdzības izmaksai; 18.1.2. dokuments, kas apliecina Atlīdzības saņēmēja tiesības saņemt Apdrošināšanas atlīdzību – pase, personas eID (elektroniskā identifikācijas karte) vai dzimšanas apliecība; pēc Apdrošinātāja pieprasījuma – bāriņtiesas lēmums; 18.1.3. Apdrošinātā nāves gadījumā: 18.1.3.1. miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;  18.1.3.2. medicīniskā apliecība par nāves cēloni; 18.1.3.3. pēc Mūsu pieprasījuma ‒ bāriņtiesas lēmums; 18.1.3.4. ja 18.1.3.1., 18.1.3.2., 18.1.3.3. punktos minētos dokumentus iesniedz mantinieki ‒ mantošanas tiesības apstiprinošs dokuments; 18.1.4. ja atlīdzību saņem Apdrošinātā pilnvarotā persona – notariāli apliecināta pilnvara; 18.1.5. medicīniskā informācija, tostarp izraksts no ambulatorā un/vai stacionārā slimnieka medicīniskās kartes, kas apstiprina Nelaimes gadījumu vai satur informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par Apdrošināšanas gadījumu, un kurā norādīta pilna diagnoze, anamnēze, pielietotā ārstēšana, ārstēšanas gaita, nozīmētie izmeklējumi un to rezultāti, kas apstiprina diagnozi, tostarp rentgenogrammas u.c.; 18.1.6. darba traumu gadījumā ‒ akta par nelaimes gadījumu darbā apliecināta kopija vai darba devēja izziņa; 18.1.7. izmeklēšanas, tiesu iestāžu un citi no Mūsu puses pieprasītie Apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai nepieciešamie dokumenti. 18.2. Ar apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdi Jūs pilnvarojat Mūs Nelaimes gadījuma apstākļu noskaidrošanai un Apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai pieprasīt nepieciešamos dokumentus un rakstisku informāciju no: 18.2.1. ārstniecības iestādēm un ārstiem, kuri ir ārstējuši vai izmeklējuši Jūs Nelaimes gadījuma vai citu iemeslu dēļ; 18.2.2. valsts un citām iestādēm un citām apdrošināšanas sabiedrībām.
 
19. Vispārējie izņēmumi, kas piemērojami visām šo noteikumu sadaļām
 
19.1. Par Apdrošināšanas gadījumu nav uzskatāmi Nelaimes gadījumi, kuru cēlonis ir:
19.1.1. karadarbība, invāzija, ārvalstu ienaidnieku darbība (ar vai bez kara pieteikšanas), dumpis, pilsoņu karš, militāra vai uzurpēta vara, masu nemieri, terorisms, streiks, revolūcija, sacelšanās, demonstrācija; 19.1.2. globālās dabas katastrofas un dabas stihijas; 19.1.3. jonizējošais starojums, radioaktīvais piesārņojums, ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi; 19.1.4. Jūsu prettiesiska rīcība, pašnāvība, pašnāvības mēģinājums, sev tīši nodarīti miesas bojājumi; 19.1.5. Jūsu nepiemērota rīcība paaugstinātas bīstamības un traumatisma apstākļos un sevis pakļaušana ārkārtējām briesmām vai traumatismam, izņemot cilvēka dzīvības glābšanas gadījumu; 19.1.6. psihiskā stāvokļa traucējumi, psihiska saslimšana, akūtas stresa reakcijas, histērija, krampju lēkmes, epilepsija un citi apziņas traucējumi; 19.1.7. vecuma vai deģeneratīvu procesu izraisītas izmaiņas organismā, starpskieriemeļu diska trūce, spondiloze, diskogēns radikulīts, spondilolistēze, ieraduma mežģījums, patoloģisks vai atkārtots kaula lūzums, „stresa” lūzums, muskuļa, cīpslas, saites bojājums, kas radies iepriekšējā bojājuma vietā vai ir saistīts ar iepriekš gūto traumu; atkārtots galvas smadzeņu satricinājums 6 mēnešu laikā pēc iepriekšējās traumas; 19.1.8. infekcijas slimības, koronārā sirds slimība, insults u.c. slimības (izņemot šo noteikumu pielikumos „Kritiskās saslimšanas”, „Bīstamās saslimšanas” paredzētos gadījumus, kā arī, izņemot saslimšanu ar ērču encefalītu vai poliomielītu, esot vakcinētam pret attiecīgajām slimībām); 19.1.9. medicīniskās manipulācijas, ārstniecības personu profesionālās kļūdas vai nolaidības rezultāts; komplementārās medicīnas metodes; kosmetoloģiskās procedūras; 19.1.10.kukaiņu kodumi (izņemot irša, lapsenes, bites kodumu, ja tas ir izraisījis Apdrošinātā nāvi, invaliditāti vai anafilaktisko šoku); alerģiskas reakcijas; saules iedarbība. 19.2. Par Apdrošināšanas gadījumu nav uzskatāmi arī Nelaimes gadījumi, kas notikuši, Jums: 19.2.1. esot likumīgi aizturētam vai atrodoties apcietinājumā;  19.2.2. esot narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, vai esot alkohola reibumā, izņemot gadījumu, ja ir veikta izelpotā gaisa vai asins pārbaude un konstatētā alkohola koncentrācija asinīs nepārsniedz 0,5 promiles; 19.2.3. pārvietojoties ar transportlīdzekli, kura vadītājs vadījis transportlīdzekli, esot alkohola reibumā, izņemot gadījumu, ja ir veikta izelpotā gaisa vai asins pārbaude un konstatētā alkohola koncentrācija asinīs nepārsniedz 0,5 promiles, izņemot, ja Jūs pārvietojāties ar sabiedrisko transportu; 19.2.4. vadot transportlīdzekli bez attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesībām vai ar ātrumu, kas pārsniedz ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām noteikto maksimāli atļauto braukšanas ātrumu par 30 km/h un vairāk; 19.2.5. pildot aktīvā militārā dienesta (tostarp ierindas dienesta Zemessardzē) pienākumus vai piedaloties militārajās operācijās vai mācībās; 19.2.6. strādājot darbu, kas saistīts ar pazemes vai zemūdens darbu veikšanu; sprāgstvielām (to ražošanu, uzglabāšanu vai pārvadāšanu); darbu raktuvēs un uz platformām jūrās un okeānos;

 
 
 
Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, vienotais reģ. Nr. 40003049409 Raunas iela 10, LV-1039, Rīga, Latvija, tālr. 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv                      Lappuse 8 no 8
19.2.7. lidošana ar deltaplānu, paraplānu, planieri vai jebkādu cita veida lidaparātu vai lidošanas ierīci (tostarp bezmotora) citādi nekā pasažierim licencētai aviosabiedrībai piederošajā lidmašīnā (kas reģistrēta kā pasažieru pārvadāšanas līdzeklis noteiktā maršrutā); 19.2.8. kuģojot ārpus iekšzemes vai piekrastes ūdeņiem citādi nekā pasažierim ar kuģi, kurš reģistrēts kā pasažieru pārvadāšanas peldlīdzeklis noteiktā maršrutā; 19.2.9. burājot ārpus iekšzemes vai piekrastes ūdeņiem;  19.2.10.piedaloties Profesionālā sporta sacensībās vai treniņos; 19.2.11.nodarbojoties ar jebkādām paaugstināta riska aktivitātēm vai sporta veidiem, ja vien apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi; 19.2.12.pārvietojoties ar motociklu, mopēdu, motorolleri, triciklu, kvadraciklu, ja vien apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi; 19.2.13.pārvietojoties ar sniega motociklu virs ūdens tilpnēm; 19.2.14.piedaloties jebkāda veida sacensībās vai treniņos, kur izmanto motorizētu sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzekli, ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi; 19.2.15.piedaloties ekspedīcijās; 19.2.16.nodarbojoties ar aerosportu, akrobātiku, alpīnismu, boksu, kikboksu, braukšanu ar ātrumlaivām, formulām, daunhilu, frīraidingu, frīstailu, gumijlēkšanu, helibordingu, jaukto cīņas mākslu (MMA) un citiem beznoteikumu cīņas sporta veidiem, klinšu kāpšanu, lēkšanu ar izpletni vai spārnoto kombinezonu, mauntinbordingu, motosportu (tostarp motofrīstailu, motokrosu, motošoseju, mototriālu, enduro, rallijkrosu, ralliju, spīdveju, ūdens motosportu), niršanu alās, paraglaidingu, parkūru, rollerbleidingu, rūfingu, speleoloģiju, tramplīnlēkšanu, visa veida planierismu, zemledus makšķerēšanu jeb makšķerēšanu no ledus, zemledus peldēšanu, zemūdens peldēšanu ar akvalangu jeb daivingu dziļāk par 30 m (kā arī nodarbojoties ar šo aktivitāti Ziemeļu Ledus okeānā vai tām pieguļošajās jūrās), zorbingu.
 
20. Pārējie noteikumi
 
20.1. Atbildība par sniegtajām ziņām: 20.1.1. Apdrošinājuma ņēmējs, Jūs, Labuma guvējs, Atlīdzības saņēmējs un Jūsu mantinieki ir atbildīgi par patiesas un pilnīgas informācijas sniegšanu Apdrošinātājam; 20.1.2. ja, slēdzot apdrošināšanas līgumu, tā darbības periodā vai pēc zaudējuma iestāšanās Apdrošinājuma ņēmējs, Jūs, Labuma guvējs, Atlīdzības saņēmējs vai Jūsu mantinieki sniedz nepatiesu informāciju vai atsakās iesniegt Mūsu pieprasīto informāciju, Mēs esam tiesīgi atteikties izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību un izbeigt apdrošināšanas līgumu. 20.2. Sarakste, strīdi un prasības: 20.2.1. Mums adresētie paziņojumi, pieteikumi un paskaidrojumi jāiesniedz rakstveidā; 20.2.2. Mūsu lēmumi tiek uzskatīti par nosūtītiem ar parastās vai ierakstītās vēstules izsūtīšanas brīdi, vai arī ar elektroniskā pasta vai telefona īsziņas izsūtīšanas brīdi, ja Jūs esat informējis mūs par savu elektroniskā pasta adresi vai mobilā telefona numuru; 20.2.3. ja Jūs esat informējis mūs par savu elektroniskā pasta adresi, Jūs apzināties, ka elektroniskais pasts ne vienmēr uzskatāms par drošu informācijas apmaiņas veidu, un apņematies necelt nekādus iebildumus pret mums saistībā ar informācijas (ieskaitot Jūsu datu un
citas konfidenciālas informācijas) sūtīšanu, izmantojot elektronisko pastu.

AAS “BALTA” NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMU NR.4305.02 PIELIKUMS “TRAUMAS III”, 4305.03.5

Izraksts

MEŽĢĪJUMI, LŪZUMI, KOMPLICĒTI LŪZUMI %
Galvaskausa kaulu lūzums 3-50
Deguna kaula, deguna kaula skrimšļa lūzums 2
Apakšžokļa, vaiga kaula, augšžokļa, mēles kaula, orbītas, pieres dobuma priekšējās sieniņas lūzums; apakšžokļa mežģījums 4-8
Zobu traumatisks zudums (puses no zoba kronīša vai lielākās zoba daļas zudums, vai zoba saknes lūzums. Nosacījums - zobs uz bojājuma iestāšanās brīdi ir bijis īsts, anatomiski vesels pastāvīgais zobs. Piena zobu zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam).
1-15
Krūšu kaula lūzums 5
Vienas ribas lūzums 2
Katras nākamās ribas lūzums 1
Skriemeļu saišu pārrāvums, skriemeļu mežģījums 3
Mugurkaula skriemeļu šķērsizaugumu vai smailo izaugumu lūzums 3-5
Mugurkaula skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 1-2 skriemeļi 5
Mugurkaula skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums: 3 un vairāk skriemeļu 10-40
Krustu kaula lūzums 10
Astes kaula skriemeļu lūzums 5
Plecu joslas kaulu - lāpstiņas un atslēgas kaula savienojuma, krūšu kaula un atslēgas kaula savienojuma plīsums, mežģījums; lāpstiņas, atslēgas kaula lūzums. Komplicēts mežģījums, lūzums 
4-10
Augšdelma muskuļu cīpslu pārrāvums, epikondiļa lūzums, pleca locītavas kapsulas plīsums. Pleca locītavas mežģījums 5
Augšdelma lūzums (izņemot epikondiļa), dubultlūzums  10-15
Pleca locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu, augšdelma nesaaudzis lūzums  10-30
Apakšdelma kaulu mežģījums, kaulu fragmentu atrāvums, lūzums, dubultlūzums vai divu kaulu lūzums 5-10
Elkoņa locītava: trīs locītavu veidojošo kaulu lūzums  15
Apakšdelma kaulu traumatisks bojājums ar sekojošu nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu locītavā 8-30
Plaukstas delnas vai plaukstpamata viena vai vairāku kaulu mežģījums, lūzums 3-6
Plaukstas I pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcijs, traumatisks bojājums ar locītavas nekustīgumu 2-5
Plaukstas II, III, IV vai V pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums, kaula panarīcijs, traumatisks bojājums ar locītavas nekustīgumu  1-2
Iegurņa viena kaula lūzums 6
Iegurņa zarnkaula spārna lūzums 3
Iegurņa kaulu savienojumu plīsums, iegurņa viena kaula dubultlūzums vai vairāku kaulu lūzums 12-15
Gūžas locītavas kaulu fragmentu atrāvums, izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums 3-4
Gūžas locītavas mežģījums, locītavas iedobuma lūzums 6
Augšstilba kaula galviņas vai kakliņa lūzums 15
Gūžas locītavas bojājums ar sekojošu vienas vai abu locītavu nekustīgumu, gūžas kakliņa nesaaugušu lūzumu 15-30
Augšstilba lūzums, dubultlūzums (izņemot ceļa locītavas rajonā) 15-25
Augšstilba nesaaudzis lūzums, ceļa locītavas bojājums ar sekojošu nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu locītavā 25-30
Ceļa locītavas bojājums: kaula fragmentu atrāvums, menisku bojājums, ceļa locītavas sānu saišu pārrāvums  3
Ceļa locītavas bojājums: ceļa kauliņa (Patellas) lūzums; starpkondiļu izauguma vai epikondiļu lūzums; ceļa locītavas krustenisko saišu pārrāvums 3
Augšstilba pauguru (kondiļu) lūzums 5
Ceļa locītavas hemartroze (apstiprināta ar punkciju)  1
Apakšstilba kaulu traumatisks bojājums (izņemot pēdas locītavas rajonā): kaulu fragmentu atrāvumi, mazā liellakaula, lielā liellakaula lūzums, dubultlūzumi vai divu kaulu lūzumi, mežģījums
5-12
Apakšstilba kaulu traumatisks bojājums pēdas locītavas rajonā: pēdas locītavas mežģījums, pēdas locītavas saišu pārrāvums, vienas vai abu potīšu lūzums, lielā lielakaula intraartukulārs lūzums 
5-7
Ahileja cīpslas ievainojums, pārrāvums 5-7
Apakšstilba viena vai abu kaulu nesaaudzis lūzums 5-10
Pēdas locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu vai patoloģisku kustīgumu kaulu locītavu virsmu rezekcijas rezultātā 10-30
Viena vai vairāku pēdas kaulu mežģījums, lūzums  3-6
Vienas pēdas pirksta/-u falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu ievainojumi  2-4
 
NERVU SISTĒMAS BOJĀJUMI %
Galvas smadzeņu satricinājums:    
· ar ārstēšanos ambulatori līdz 7 dienām 0.5
· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas 1
· ar ārstēšanos ambulatori ilgāk kā 7 dienas, ja ir darba nespējas lapa ne mazāk kā 7 dienas 1.5
· ar ārstēšanos diennakts stacionārā no 1 diennakts līdz 7 dienām 1.5
· ar ārstēšanos diennakts stacionārā ilgāk kā 7 dienas 3
Galvas smadzeņu sasitums (kontūzija), subarahnoidāls aisnsizplūdums 15
Intrakraniāls (epidurāls, subdurāls, intracerebrāls) traumatisks asinsizplūdums 10-25
Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis posttraumatisku encefalītu, arahnoidītu, epilepsiju, vienas ekstremitātes parēzi 10-20
Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis paraparēzi vai hemiparēzi, vienas ekstremitātes paralīzi, tetraparēzi, plānprātību (demenci) 
35-60
Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis hemiplēģiju, paraplēģiju vai tetraplēģiju, afāziju (runas zudumu), dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus
80
Muguras smadzeņu sasitums 5
Muguras smadzeņu saspiedums, hematomielija 15
Muguras smadzeņu daļējs pārrāvums 35
Muguras smadzeņu pilnīgs pārrāvums 80
Viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifērs bojājums 5
Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) traumatisks pleksīts 8
Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) daļējs pārrāvums 30
Nervu pinuma (kakla, pleca, jostas, krustu) pilnīgs pārrāvums 50
Nervu zaru pārrāvums plaukstas, pēdas līmenī  5
Nerva vai nervu pārrāvums pēdas vai plaukstas locītavas līmenī 8-15
Nerva vai nervu pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī 12-15
Nerva vai nervu pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī 18-30
 
REDZES ORGĀNU BOJĀJUMI %
Vienas acs akomodācijas paralīze. Vienpusēja hemianopsija (redzes lauka puses izzušana), vienas acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze)
10
Acs ievainojums, kas nav izraisījis redzes asuma pazeminājumu (radzenes erozija, čūla, hemoftalms, perforējošs ievainojums, II un III pakāpes apdegums, plakstiņa gļotādas sašūšana)
3-4
Acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcionāliem traucējumiem 2
Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās     5-10
Acs pulsējošais eksoftalms     15
Vienas acs redzes asuma pazeminājums, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas     1-30
Acs ābola izņemšana traumas rezultātā    50
Ievainojums, kas izraisījis abu acu pilnīgu redzes zudumu, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas    100
 
DZIRDES ORGĀNU BOJĀJUMI %
Auss bungplēvītes plīsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma    3
Auss gliemežnīcas traumatisks bojājums: skrimšļa lūzums, othematoma, auss gliemežnīcas daļējs vai pilnīgs zudums 3-20
Dzirdes pazeminājums ar vienu ausi pēc auss traumatiska bojājuma, kas diagnosticēts ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas (atkarībā no dzirdes traucējumu smaguma pakāpes)
3-20
 
IEKŠĒJO ORGĀNU BOJĀJUMI %
Elpošanas orgānu (balsenes, trahejas, diafragmas, plaušu, bronhu) traumatiski bojājumi (pneimo- vai hemotorakss, diafragmas trūce, vairogskrimšļa lūzums)
5
Elpošanas orgānu traumatisks bojājums, kura dēļ veikta bronhoskopija, torakoskopija, torakocentēze, torakotomija, traheostomija 5-20
Plaušu bojājums ar sekojošu plaušas daļas, daivas rezekciju vai pulmonektomiju 25-50
Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu traumatisks bojājums bez funkciju traucējumiem 20
Lielo perifēro asinsvadu traumatisks bojājums bez asinsrites traucējumiem 5
Lielo perifēro asinsvadu traumatisks bojājums, kas izraisījis asinsrites traucējumus 20
Mutes dobuma, mēles traumatisks bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar rētu veidošanos 2
Mēles traumatisks bojājums, kas izraisījis mēles vai tās daļas zudumu 8-50
Rīkles, barības vada, kuņģa, zarnu traumatisks bojājums (plīsums, apdegums, ievainojums, svešķermenis) bez funkciju traucējumiem 3
Barības vada, kuņģa, zarnu traumatisks bojājums, kas izraisījis orgāna rētainu sašaurinājumu vai kura dēļ veikta orgāna ķirurģiska ārstēšana 10-80
Rīkles, barības vada, kuņģa traumatisks bojājums, kura dēļ veikta ezofagogastroskopija, vēdera dobuma orgānu traumatisks bojājums, kura dēļ veikta laparoskopija (laparocentēze), laparotomija
1-5
Traumatiska vēdera priekšējās sienas vai diafragmas trūce, pēcoperācijas trūce, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu. Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā par vēdera sienas trūcēm (nabas, baltās līnijas, cirkšņu un ciskas), kas radušās smaguma celšanas rezultātā
3
Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā bez ķirurģiskas ārstēšanas 3-10
Aknu, žultspūšļa traumatisks bojājums ar ķirurģisku ārstēšanu vai sekojošu daļēju aknu vai žultspūšļa izņemšanu  5-30
Aizkuņģa dziedzera traumatisks bojājums bez sekojošas ķirurģiskas ārstēšanas 5
Aizkuņģa dziedzera traumatisks bojājums ar sekojošu ķirurģisku ārstēšanu 10-20
Liesas traumatisks plīsums bez sekojošas ķirurģiskas ārstēšanas 5
Liesas traumatisks bojājums ar sekojošu liesas izņemšanu 10
Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatisks bojājums ar funkciju traucējumiem 3-20
Nieru traumatisks bojājums  5-7
Nieru traumatisks bojājums ar sekojošu daļēju vai pilnīgu nieres izņemšanu, hronisku nieru mazspēju 15-30
Ārējo dzimumorgānu traumatisks bojājums – ievainojums, plīsums, apdegums  2-3
Dzimumorgānu traumatisks bojājums, kas izraisījis sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu; dzemdes, dzimumlocekļa zudumu 10-50
 
MĪKSTO AUDU BOJĀJUMI %
Sejas, kakla priekšējās vai sānu virsmas, pazodes mīksto audu traumatisks (grieztas, durtas, plēstas, kostas brūces; apdegums vai apsaldējums) bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai apsaldējumu, sejas izkropļojumu
2-30
Galvas matainās daļas, ķermeņa un ekstremitāšu mīksto audu traumatisks (grieztas, durtas, plēstas, kostas brūces; apdegums vai apsaldējums) bojājums, kas radījis paliekošu kosmētisku defektu: rētas (diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas), II-III pakāpes apdegumu vai apsaldējumu 
1-20
Muskuļu plīsumi, cīpslu pārrāvumi, neizņemti svešķermeņi, ķirurģiski ārstēta hematoma; muskuļu cīpslu pārrāvums, posttraumatiks periostīts, autotransplantāta ņemšana no jebkuras balsta - kustību aparāta daļas. 3-5
 
CITI TRAUMATISKI BOJĀJUMI %
Traumatisks bojājums, par kuru tiek izmaksāta atlīdzība par kādu traumu tabulas punktu, ar sekojošu tromboflebītu, osteomielītu, tai skaitā hematogēnu osteomielītu 5
Traumatisks, hemorāģisks, anafilaktisks šoks traumas rezultātā. Apdeguma slimība, apdeguma šoks. Saspieduma sindroms 8
Citas traumas kā plaši nobrāzumi un hematomas (kas nav uzsūkušās 1 mēneša laikā no traumas brīža); I pakāpes apdegums; pirksta naga plātnītes atrāvums 0.5
Saišu sastiepumi, kas radījuši funkcionālus traucējumus, kas ārstēti imobilizējot (ar longeti, šinu vai ģipsi) vai izsniegta darbnespējas lapa uz laiku 7 un vairāk dienas; daļējs saišu pārrāvums 0.5
Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija, ērču encefalīts, poliomielīts, atmosfēras elektrības iedarbība, čūskas kodiens, stinguma krampji (ar nosacījumu, ka norādīto gadījumu rezultātā nav konkrētu orgānu bojājumi, kas minēti tabulā), ja ārstēšanās ilgums diennakts stacionārā ir ilgāks par 24 stundām (atkarībā no ārstēšanās ilguma diennakts stacionārā) 2-10
 
NEATGRIEZENISKS SAKROPĻOJUMS %
Ja izmaksāta atlīdzība par smagu traumatisku bojājumu, kas izraisījis šādas komplikācijas, papildus tiek izmaksāta atlīdzība, kopumā nepārsniedzot norādīto %:
Vienas augšējās ekstremitātes smags traumatisks bojājums ar sekojošu amputāciju augšdelma, plecu joslas līmenī 60-65
Viena apakšdelma traumatiska amputācija apakšdelma, elkoņa locītavas līmenī 50-60
Viena plaukstas I pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa) 4-15
Viena plaukstas II, III, IV vai V pirksta traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa) 3-10
Vienas plaukstas traumatiska amputācija delnas kaulu, plaukstpamata kaulu vai plaukstas locītavas līmenī 40
Augšstilba traumatiska amputācija jebkurā līmenī 65
Traumatiska apakšstilba amputācija jebkurā līmenī, eksartikulācija ceļa locītavas līmenī 60
Vienas pēdas traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa) 20-40
Viena pēdas I pirksta traumatiska amputācija 3-6
Pēdas II, III, IV vai V pirkstu traumatiska amputācija (atkarībā no amputācijas līmeņa) 3-12
Žokļa daļējs vai pilnīgs zudums 30-50
 
Ja tabulā „Traumas III” noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai gadījumos, kad nepieciešama ārstēšana diennakts stacionārā ilgāk par  24 stundām, tad jebkuru apdrošināšanas līgumā paredzēto atlīdzību (tai skaitā atlīdzību par medicīniskiem izdevumiem un pārejošu darba nespēju) izmaksā tikai par tiem gadījumiem, kad ir bijusi ārstēšana diennakts stacionārā ilgāk par 24 stundām.
 
Ja viena nelaimes gadījuma rezultāta  ir radušās vairākas traumas, kas atrodas dažādās ķermeņa daļās, atlīdzība par atsevišķām traumām tiek summēta.
 
Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā par starpskieriemeļu diska trūci, spondilozi, diskogēnu radikulītu, spondilolistēzi, ieraduma mežģījumu, pataloģiskiem vai atkārtotiem kaulu lūzumiem.

Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina atbilstoši traumas smagumam, pamatojoties uz medicīniskajiem dokumentiem.

AAS „BALTA” NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMU  NR. 4305.02 PIELIKUMS „SAKROPĻOJUMS”, 4305.01.2

1. Risks iestājas, ja Jums rodas fiziskās veselības traucējumi, kas ir tiešas Traumas sekas un ir norādīti šī pielikuma 1. tabulā.
2. Apdrošināšanas atlīdzība: 2.1. Jūsu paliekoša sakropļojuma gadījumā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, ko aprēķina procentos no apdrošinātā riska „Invaliditāte, sakropļojums” apdrošinājuma summas saskaņā ar šī pielikuma 1. tabulu; 2.2. ja Traumas rezultātā ir radušies vairāku ķermeņa daļu bojājumi, tad noteiktie atlīdzības procenti par katru bojājumu summējās, nepārsniedzot riska „Invaliditāte, sakropļojums” apdrošinājuma summu; 2.3. izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par risku „Invaliditāte, sakropļojums”, no tās tiek atskaitītas par šo līgumu iepriekš izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības par šādiem riskiem: „Traumas”, „Dienas nauda”.
 
1. tabula: Riska „Invaliditāte, sakropļojums” apdrošināšanas atlīdzības % atkarībā no traumas sekām.
 
Nr. p. k. Paliekošs kaitējums veselībai Atlīdzības apmērs, %
1. Vienas acs redzes zudums 50%
2. Pilnīgs kurlums ar vienu ausi 20%
3. Augšējās ekstremitātes smags traumatisks bojājums ar sekojošu amputāciju: 
3.1. jebkurā augšdelma līmenī; 60%
3.2. ar lāpstiņu, atslēgas kaulu vai to daļu. 65%
4. Traumatiska amputācija vai smags bojājums ar sekojošu: 
4.1. apakšdelma amputāciju jebkurā līmenī; 55%
4.2. eksartikulāciju elkoņa locītavas līmenī. 60%
5. Plaukstas I pirksta bojājums ar sekojošu amputāciju: 
5.1. naga falangas līmenī; 8%
5.2. starpfalangu locītavas līmenī (naga falangas zudums); 10%
5.3. pamata falangas, metakarpālā kaula-pamata falangas locītavas līmenī; 16%
5.4. ar metakarpālo kaulu vai tā daļu. 20%
6. Plaukstas viena pirksta (II, III, IV, V) bojājums ar sekojošu amputāciju: 
6.1. naga falangas līmenī (falangas zudumu); 7%
6.2. vidus falangas līmenī (2 falangu zudumu); 10%
6.3. amputāciju pamata falangas līmenī (pirksta zudumu); 12%
6.4. ar metakarpālā kaula daļu. 15%
7. Plaukstas amputācija 55%
8. Augšstilba amputācija 65%
9. Apakšstilba amputācija 60%
10. Pēdas trauma ar sekojošu pēdas amputāciju: 
10.1. metatarsofalangeālo locītavu līmenī (visu pirkstu zudums); 20%
10.2. pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī; 30%
10.3. veltņa kaula, papēža kaula līmenī (pēdas zudums). 40%
11. Pēdas I pirksta traumatiska amputācija vai bojājums ar sekojošu to amputāciju: 
11.1. naga falangas līmenī (naga falangas zudums); 5%
11.2. pamata falangas līmenī (pirksta zudums); 8%
11.3. pirmā pirksta amputācija. 10%
12.Pēdas viena-divu (II, III, IV, V) pirkstu traumatiska amputācija vai bojājums ar sekojošu to amputāciju:
 
12.1. naga vai vidusfalangu līmenī; 5%
12.2. pamata falangas līmenī (pirkstu zudums). 8%
13.Pēdas trīs-četru (II, III, IV, V) pirkstu traumatiska amputācija vai bojājums ar sekojošu to amputāciju:
 
13.1. naga vai vidusfalangu līmenī; 12%
13.2. pamata falangas līmenī (pirkstu zudums). 16%
14. Balss zudums 50%
15. Traumatisks mēles zudums saknes līmenī 50%
16. Pilnīga garšas sajūtas zaudēšana 5%
17. Pilnīga ožas sajūtas zaudēšana 5%
18.Nervu sistēmas bojājums (traumatisks, toksisks, saslimšana ar ērču encefalītu vai poliomielītu), kas izraisījis:
 
18.1. augšējās vai apakšējās ekstremitātes monoparēzi; 20%
18.2.paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo, vai labās vai kreisās puses abu ekstremitāšu parēzi);35%
18.3. monoplēģiju (vienas ekstremitātes paralīzi); 50%
18.4.tetraparēzi (abu augšējo un abu apakšējo ekstremitāšu parēzi), kustību koordinācijas traucējumus, plānprātību (demenci) 60%
18.5.hemiplēģiju, paraplēģiju vai tetraplēģiju, afāziju (runas zudumu), dekortifikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus. 80%