Noteikumi

SIA “Aizdevums.lv” konkursa “Slavenības. Bez filtra – Atbildi uz jautājumu un laimē!” noteikumi.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Noteikumu mērķis ir noteikt SIA “Aizdevums.lv” konkursa “Slavenības. Bez filtra – Atbildi uz jautājumu un laimē!” (turpmāk – Konkurss) darbības principus, izskaidrot uzvarētāju izvēli, balvu piešķiršanas un saņemšanas nosacījumus, informēt par personas datu apstrādi (turpmāk – Noteikumi).
1.2. Konkurss norisināsies laika posmā no 31.01.2022. plkst. 10:00 līdz 19.06.2022. plkst. 23:59.
1.3. Konkursa organizētājs un personas datu pārzinis ir SIA “Aizdevums.lv” reģistrācijas numurs 40003468776, juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, tālr. 67892100, e-pasta adrese: aizdevums@aizdevums.lv (turpmāk – Organizētājs).
1.4. Noteikumi ir publiski pieejami www.aizdevums.lv. Piedaloties Konkursā, persona apliecina, ka ir iepazinusies ar tiem, saprot un piekrīt Noteikumiem.
1.5. Organizētājam ir tiesības vienpusējā kārtā veikt izmaiņas Noteikumos, publicējot izmaiņas mājas lapā Aizdevums.lv/slavenibas-bez-filtra/noteikumi/.

2. Konkursa noteikumi.

2.1. Konkursā drīkst piedalīties ikviena fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu (turpmāk – Dalībnieks), izņemot Organizētāja darbinieki, kā arī darbinieku ģimenes locekļi.
2.2. Konstatējot negodprātīgu dalību Konkursā (piedalīšanās ar viltus tālruņa numuru un/vai e-pastu adresēm, izmantojot vairāku tālruņa numurus un/vai e-pasta adreses utt.), Organizētājs ir tiesīgs izslēgt negodprātīgos Dalībniekus no dalības Konkursā un, gadījumā, ja negodprātīgais Dalībnieks ir uzvarējis Konkursā, noteikt citu uzvarētāju no Dalībnieku saraksta 5 (piecu) darba dienu laikā.
2.3. Konkurss norisinās Organizētāja mājaslapā: Aizdevums.lv/slavenibas-bez-filtra .
2.4. Konkursa būtība ir atbildēt uz jautājumiem par šova dalībniekiem, saistībā ar šova norisi. Katru nedēļu (skat. 3.1. punktu) viens no Dalībniekiem iegūs balvu no Konkursa balvu fonda (skat. 4.1. punktu).
2.5. Lai piedalītos Konkursā, nepieciešams izpildīt šādus nosacījumus:
2.5.1. Dalībniekam, apmeklējot Aizdevums.lv/slavenibas-bez-filtra, ir jāatzīmē sava izvēlētā atbilde uz nedēļas jautājumu, jāaizpilda jautājuma anketa un jāiesniedz informācija, nospiežot uz pogas “Piedalīties”.
2.5.2. Jautājuma anketā ir nepieciešams norādīt savu kontaktinformāciju (Latvijas Republikā reģistrēts tālruņa numurs, vārds, uzvārds un e-pasts) un apstiprināt, ka dalībnieks ir vismaz 18 gadus vecs, kā arī apstiprināt piekrišanu Konkursa noteikumiem un Organizētāja privātuma politikai.
2.6. Ja Organizētājs konstatē, ka Dalībnieks ir norādījis citai personai piederošu tālruni un/vai e-pasta adresi, tad Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par šādas rīcības rezultātā nodarītiem jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem u.tml.
2.7. Dalībnieks drīkst iesniegt atbildi uz aktuālo nedēļas jautājumu vienu reizi.
2.8. Visa Konkursa laikā Dalībnieks drīkst laimēt 5 (piecas) balvas.
2.9. Ar Noteikumu 2.5. punktā minēto, Dalībnieki piekrīt, ka Organizētājs, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, veiks Dalībnieku personas datu un citas iegūtās informācijas apstrādi atbilstoši Noteikumu 6. punktam.

3. Konkursa norises laiks.

3.1. Konkursa norises laiks ir no 31.01.2022. plkst. 10:00 līdz 19.06.2022. plkst. 23:59. Konkurss norisinās katru nedēļu, kopā 20 (divdesmit) kārtās:
1. kārta no plkst. 10:00 31.01.2022. līdz 06.02.2022. plkst. 23:59.
2. kārta no plkst. 00:00 07.02.2022. līdz 13.02.2022. plkst. 23:59.
3. kārta no plkst. 00:00 14.02.2022. līdz 20.02.2022. plkst. 23:59.
4. kārta no plkst. 00:00 21.02.2022. līdz 27.02.2022. plkst. 23:59.
5. kārta no plkst. 00:00 28.02.2022. līdz 06.03.2022. plkst. 23:59.
6. kārta no plkst. 00:00 07.03.2022. līdz 13.03.2022. plkst. 23:59.
7. kārta no plkst. 00:00 14.03.2022. līdz 20.03.2022. plkst. 23:59.
8. kārta no plkst. 00:00 21.03.2022. līdz 27.03.2022. plkst. 23:59.
9. kārta no plkst. 00:00 28.03.2022. līdz 03.04.2022. plkst. 23:59.
10. kārta no plkst. 00:00 04.04.2022. līdz 10.04.2022. plkst. 23:59.
11. kārta no plkst. 00:00 11.04.2022. līdz 17.04.2022. plkst. 23:59.
12. kārta no plkst. 00:00 18.04.2022. līdz 24.04.2022. plkst. 23:59.
13. kārta no plkst. 00:00 25.04.2022. līdz 01.05.2022. plkst. 23:59.
14. kārta no plkst. 00:00 02.05.2022. līdz 08.05.2022. plkst. 23:59.
15. kārta no plkst. 00:00 09.05.2022. līdz 15.05.2022. plkst. 23:59.
16. kārta no plkst. 00:00 16.05.2022. līdz 22.05.2022. plkst. 23:59.
17. kārta no plkst. 00:00 23.05.2022. līdz 29.05.2022. plkst. 23:59.
18. kārta no plkst. 00:00 30.05.2022. līdz 05.06.2022. plkst. 23:59.
19. kārta no plkst. 00:00 06.06.2022. līdz 12.06.2022. plkst. 23:59.
20. kārta no plkst. 00:00 13.06.2022. līdz 19.06.2022. plkst. 23:59.
3.2. Uz balvu pretendē tie Dalībnieki, kuri būs iesnieguši pareizu atbildi uz nedēļas jautājumu un aizpildījuši jautājuma anketu, atbilstoši Noteikumu 2.5. punktam.
3.3. Katru nedēļu no Dalībniekiem tiks izlozēts viens uzvarētājs, kopā izlozējot 20 uzvarētājus, kas saņems balvas.
3.4. Uzvarētāju izloze notiks 07.02.2022. līdz plkst. 16:00, 14.02.2022. līdz plkst. 16:00, 21.02.2022. līdz plkst. 16:00, 28.02.2022. līdz plkst. 16:00, 07.03.2022. līdz plkst. 16:00, 14.03.2022. līdz plkst. 16:00, 21.03.2022. līdz plkst. 16:00, 28.03.2022. līdz plkst. 16:00, 04.04.2022. līdz plkst. 16:00, 11.04.2022. līdz plkst. 16:00, 19.04.2022. līdz plkst. 16:00, 25.04.2022. līdz plkst. 16:00, 02.05.2022. līdz plkst. 16:00, 09.05.2022. līdz plkst. 16:00, 16.05.2022. līdz plkst. 16:00, 23.05.2022. līdz plkst. 16:00, 30.05.2022. līdz plkst. 16:00, 06.06.2022. līdz plkst. 16:00, 13.06.2022. līdz plkst. 16:00, 20.06.2022. līdz plkst. 16:00.
3.5. Uzvarētāji tiks noskaidroti pēc nejaušības principa, izmantojot automatizēto skaitļu ģeneratoru.
3.6. Uzvarētājs tiks paziņots, publicējot uzvarētāja vārdu, uzvārdu un tālruņa numura pēdējos ciparus adresē: Aizdevums.lv/slavenibas-bez-filtra/laimetaji/.

4. Konkursa balvu fonds.

4.1. Konkursa balvu fondu veido 20 (divdesmit) balvas: naudas balva 50 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā.

5. Balvas saņemšana.

5.1. Pēc uzvarētāju paziņošanas, 5 (piecu) darba dienu laikā Organizētājs nosūta e-pasta ziņojumu uzvarētājiem ar informāciju par laika posmu līdz 2 (divām) darba dienām, līdz kuram uzvarētājam jāsazinās ar Organizētāju, lai vienotos par balvas saņemšanas kārtību. Organizētājs sazināsies ar uzvarētājiem, izmantojot jautājuma anketā norādīto kontaktinformāciju. Gadījumā, ja uzvarētājs e-pasta ziņojumā norādītajā laika posmā nesazinās ar Organizētāju un nevienojās par balvas saņemšanas kārtību, Organizētājs nosūta SMS uzvarētājam ar informāciju par laika posmu līdz 1 (vienai) darba dienai, līdz kuram uzvarētājam jāsazinās ar Organizētāju, lai vienotos par balvas saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja uzvarētājs SMS ziņojumā norādītajā laika posmā nesazinās ar Organizētāju un nevienojās par balvas saņemšanas kārtību, uzvarētāja uzvara tiek anulēta un Organizētājs veic atkārtotu uzvarētāja izlozi.
5.2. Lai saņemtu balvu, uzvarētājam personīgi jāierodas SIA “Aizdevums.lv”, Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā vai kādā no Organizētāja filiālēm (filiāļu adreses un darba laiku skatīt šeit), mēneša laikā no brīža, kad Organizētājs sazinās ar uzvarētāju, iepriekš ar Organizētāju vienojoties par ierašanās laiku. Ierodoties pie Organizētāja, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments Organizētāja pārstāvim, kā arī, jāaizpilda balvas pieņemšanas-nodošanas akts, tajā norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un bankas konta numuru, uz kuru uzvarētājs vēlās saņemt naudas balvu, kā arī, jāparaksta balvas pieņemšanas-nodošanas akts.
5.3. Ja uzvarētāji neierodas saņemt balvu norunātajā laika posmā (5.2. punkts), tad balva vēlāk netiek izsniegta un divu nedēļu laikā tiek izlozēts jauns uzvarētājs.
5.4. Balva tiek izsniegta ar pārskaitījumu no Organizētāja uz uzvarētāja bankas norēķinu kontu. Balva netiek izsniegta skaidrā naudā, citu produktu, preču vai pakalpojumu izteiksmē un netiek nosūtīta pa pastu.

6. Personu datu apstrādes noteikumi.

6.1. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV – 1012, e-pasta adrese: datuspecialists@aizdevums.lv.
6.2. Datu subjekts – jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru personas dati tiek apstrādāti Konkursa ietvaros.
6.3. Datu apstrādes nolūks (mērķis) – Dalībnieka identifikācijai, lai pārbaudītu Dalībnieka tiesības piedalīties Konkursā, uzvarētāja noteikšanai un informēšanai, kā arī balvas izsniegšanai un Konkursa uzvarētāja atspoguļošanai Organizētāja mājaslapā.
6.4. Apstrādājamie personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, personas kods un bankas konta numurs (tiek iegūts tikai no uzvarētājiem).
6.5. Organizētājs un tā pilnvarotie darbinieki, Datu subjekts par sevi, pieaicinātie personas datu apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes var piekļūt personas datiem. Apstrādātājam personas dati var tikt nodoti noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, lai uzlabotu pakalpojumu servisu), savukārt, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes personas datus saņem, ja tās ir vērsušās pie Organizētāja ar oficiālu informācijas pieprasījumu un tām pastāv likumīgs pamats pieprasīt un saņemt šādu informāciju.
6.6. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta a) (Datu subjekta piekrišana) un f) apakšpunktu (Organizētāja leģitīmā interese).
6.7. Personas datu apstrāde uz piekrišanas pamata.
6.7.1. Organizētājs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, tādējādi atļaujot Organizētājam apstrādāt personas datus Noteikumos noteiktajiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta piemēram, ar Datu subjekt nepārprotamu darbību ievadot savus personas datus un piesakot savu dalību akcijā, šajos noteikumos Datu subjektam tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta Datu subjekta datu apstrāde un Datu subjekts aizpildot pieteikumu piekrīt, ka tā personas dati tiks izmantoti šajos noteikumos norādīto mērķu sasniegšanai.
6.7.2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajos noteikumos 1.3. punktā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums

 

6.8. Personas datu apstrāde uz leģitīmas intereses pamata.
6.8.1. Organizētājam ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, Organizētāja mājaslapā, tādejādi nodrošinot tā zīmolu atpazīstamību un vēsturiskā arhīva materiāla nodrošināšanu. Organizētājs, lai nodrošinātu godprātīgu personas datu apstrādi, neliedz jebkuram no Datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Organizētāju, izmantojot norādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret personas datu apstrādi.
6.9. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.
6.10. Organizētājs plāno glabāt iegūto informāciju pastāvīgi, ja vien nebūs priekšnoteikumi tās dzēšanai vai līdz brīdim, kad Organizētājs atzīs, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai. Organizētājs, lai izpildītu godprātīgas personas datu apstrādes principu, paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās personas datu apstrādes mērķis ir arī publiskot informāciju par Organizētāja pasākumiem, tad daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejama un tādējādi jebkura trešā persona var tiem piekļūt.
6.11. Datu subjektam ir tiesības:
6.12. Lūgt piekļuvi saviem personas datiem, labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi, kā arī tos dzēst, ja personas datu apstrādei nepastāv cits tiesisks pamats.
6.13. Vērsties pie Organizētāja, iesniedzot iesniegumu ar elektronisko parakstu, rakstot uz e-pastu aizdevums@aizdevums.lv/ datuspecialists@aizdevums.lv vai nosūtot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, noformētu iesniegumu uz Organizētāja juridisko adresi, lai saņemtu informāciju par savu personas datu apstrādi un izmantotu savas tiesības.
6.14. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.15. Atbilde uz iesniegumu tiks nosūtīta pa pastu uz Datu subjekta norādīto/deklarēto dzīvesvietas adresi vai uz Datu subjekta norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu (ja lūgts iesniegumā).
6.16. Datu subjektam ir pienākums:
6.17. saprātīgā laika periodā sniegt informāciju par izmaiņām sniegtajos personas datos, nodrošinot patiesu un aktuālu informāciju;
6.18. nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju.