Privātuma politika

SIA Aizdevums.lv privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādi, apstrādes nolūku un pamatu, apstrādes termiņu, personas datu saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Aizdevums.lv, reģistrācijas nr. 40003468776, visa kontaktinformācija pieejama šeit: https://aizdevums.lv/kontakti .

Ar SIA Aizdevums.lv datu aizsardzības speciālistu var sazināties un uzdot jautājumus par personas datu apstrādi uz šādu e-pasta adresi: datuspecialists@aizdevums.lv.

Personas dati un to ieguve

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – Datu subjekts) – potenciālo/esošo/bijušo klientu, klienta galvinieku, mantinieku, maksātāju, šo personu pārstāvi, kontaktpersonu, citu trešo personu, kura iesaistīta kreditēšanas, t.sk. maksātspējas vērtēšanas procesā (piemēram, trešās personas dati klienta iesniegtajos dokumentos), parāda atgūšanas/piedziņas procesā (piemēram, tiesnesis, cits klienta (parādnieka) kreditors, notārs, vērtētājs, valsts tiesībsargājošo iestāžu amatpersona un darbinieks, u.c.) un citos datu apstrādes procesos, SIA Aizdevums.lv sadarbības partneru (t.sk. potenciālo), to pārstāvju vai patieso labuma guvēju, SIA Aizdevums.lv vakances kandidātu, rīkotā konkursa dalībnieku.

Personas datu kategorijas, kuras SIA Aizdevums.lv lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte) pavalstniecība, personas attēls (fotogrāfija), elektroniskā aizdevuma pieteikuma gadījumā – kredītiestādes norēķinu konta numurs, maksājuma datums, summa un mērķis;

 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

 • profesionālie (nodarbinātības) dati, piemēram, dati par darba devēju, darba stāžs;

 • Dati par saistītajām personām, piemēram, ziņas par apgādājamo personu skaitu, mantiniekiem un citām saistītajām personām.

 • Ar apdrošināšanas pakalpojumiem, kurus sniedz SIA Aizdevums.lv sadarbības partneri, saistītie dati (mikrokasko polise, kredītmaksājumu apdrošināšana), piemēram, Datu subjekta identificējoša informācija, transportlīdzekļa dati, ar noslēgto līgumu saistītie dati;

 • Finanšu dati, piemēram, dati par piederošo mantu, par darījumiem, par saistībām, dati par ienākumiem un to avotu, mēneša alga un citi regulārie vai neregulārie ienākumi, finanšu saistības, ienākumu avots (līdzekļi);

 • Dati par izpēti, piemēram, apstrādātie dati par klienta izpētes ietvaros saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, tai skaitā vai Klients ir politiski nozīmīga persona;

 • Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, ziņas par ienākumiem, t.sk. norēķina konta dati, kredītsaistībām, piederošajiem īpašumiem, atzīmēm, vēsturiskajām atzīmēm datubāzēs, kā arī parādsaistību atlikumiem, kredītreitinga dati, informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanu;

 • Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Datu subjekts apmeklē SIA Aizdevums.lv filiāles un citas vietas, kur SIA Aizdevums.lv sniedz pakalpojumus, vai sazinās ar SIA Aizdevums.lv telefoniski, elektroniski, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, Datu subjektam apmeklējot SIA Aizdevums.lv tīmekļa vietnes vai sazinoties citos SIA Aizdevums.lv kanālos, piemēram, online tērzētava (čatā);

 • Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas,

 • Dati par piedalīšanos spēlēs un akcijās, piemēram, spēlēs vai akcijās iegūtās balvas.

 • Īpašas kategorijas personas dati, piemēram, Datu subjekta veselība, rīcībspēja.

SIA Aizdevums.lv personas datus iegūst no:

 • pašiem Datu subjektiem;

 • Datu subjektu pārstāvjiem;

 • SIA Aizdevums.lv sadarbības partneriem (piemēram, preces/pakalpojuma pārdevējiem, konkursa organizētājiem);

 • Datu subjektu kreditoriem/cedentiem;

 • no trešajām personām, kas ir saistītas ar Datu subjektu (piemēram, Datu subjekta radinieki, laulātais, dzīvesbiedrs);

 • no citām personām, kuras galvo par Datu subjekta saistību pret SIA Aizdevums.lv vai iepriekšējo kreditoru pienācīgu izpildi (piemēram, no galvinieka);

 • atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām datubāzēm un publiskiem reģistriem (piemēram, Kredītinformācijas birojiem, Latvijas Bankas Kredītu reģistram);

 • kredītiestādēm, administrējot norēķinus un/vai identificējot Datu subjektu;

 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, maksātnespējas administratoriem, tiesu izpildītājiem, notāriem;

 • kustamas mantas, nekustamo īpašumu īpašniekiem vai kopīpašniekiem, kuru adresēs ir reģistrēts Datu subjekta īpašums vai deklarētā dzīvesvietas adrese, vai kuru īpašums ir faktiskā Datu subjekta valdījumā;

 • Latvijas Republikas oficiālā izdevēja (VSIA „Latvijas Vēstnesis”) publikācijām.

Personas datu apstrādes nolūki

 • Pieteikumu (Aizdevuma pieteikumu) saņemšana un apstrāde, ka arī SIA Aizdevums.lv pakalpojumu sniegšana;

 • Līgumu/vienošanos u.c. dokumentu sagatavošana, apstrāde un izpilde (tiesisko attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana);

 • Datu subjekta identificēšana un izpēte saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas ir priekšnoteikums darījuma attiecību uzsākšanai un/vai turpināšanai;

 • komunikācija ar Datu subjektu, tostarp informējot to par jebkādām izmaiņām attiecībā uz SIA Aizdevums.lv, SIA Aizdevums.lv pakalpojumiem un/vai no savstarpējo līgumattiecību izrietošo informāciju;

 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana un uzlabošana, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;

 • tirgus izpētes, statistikas veikšana;

 • pakalpojumu piedāvāšana klientiem (mārketinga aktivitātes), akciju un/vai konkursu organizēšana;

 • jaunu pakalpojumu izstrāde;

 • SIA Aizdevums.lv/ grupas uzņēmuma/sadarbības partnera pakalpojumu/produktu reklāma pa tālruni, t.sk. SMS, e-pastu, pastu, tīmekļa vietnēs, mobilajos pakalpojumos, t.sk., pielāgojot sūtīto piedāvājumu Datu subjekta interesēm;

 • Jauno tehnoloģiju ieviešana un darbības uzturēšana, lai izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz Datu subjekta identifikāciju, prettiesisku darbību nepieļaušana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu,

 • norēķinu administrēšana;

 • lietvedības organizēšana;

 • iesniegumu/ pieteikumu/ pretenziju u.c. dokumentu saņemšana un apstrāde, t.sk. atbilžu sniegšana;

 • prasījumu tiesību cesija;

 • publisko reģistru monitorings;

 • sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, t.sk. sadarbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;

 • komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analīze;

 • komercdarbības atskaišu un pārskatu sagatavošana un sniegšana;

 • valsts iestāžu, t.sk. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde likumā noteiktajā kārtībā;

 • Datu subjekta maksātspējas novērtēšana, kas ir priekšnoteikums darījuma attiecību uzsākšanai un/vai turpināšanai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

 • Datu subjekta maksātspējas novērtēšana pirms piedāvājuma izteikšanas;

 • Aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzība, t.sk. prasījuma tiesību īstenošana, pierādījumu glabāšana iespējama strīda gadījumā ar Datu subjektu;

 • Prettiesisko darbību identificēšana un novēršana, kā arī ziņošana attiecīgajām iestādēm;

 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (piemēram, grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti);

 • ieguldījuma sniegšana atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

SIA Aizdevums.lv apstrādā personas datus pamatojoties uz šādiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana Datu subjekta personas datu apstrādei;

 • līguma noslēgšanai un izpildei;

 • spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto SIA Aizdevums.lv pienākumu izpildei;

 • likumīgās (leģitīmās) intereses –no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošu SIA Aizdevums.lv leģitīmo (likumīgo) interešu realizēšanai.

SIA Aizdevums.lv likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību, ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības, t.sk. īstenot tiešo mārketingu;

 • sniegt kreditēšanas pakalpojumus;

 • administrēt norēķinus;

 • veikt Datu subjekta identitātes pārbaudi un klientu izpēte;

 • Datu subjekta maksātspējas vērtēšana;

 • prasījumu tiesību nodošana jaunam kreditoram uz līguma pamata (cesija) un šī līguma izpilde;

 • tiesisko attiecību un līguma saistību izpildes nodrošināšana;

 • nepamatotu finansiālu risku savai komercdarbībai (t.sk., kredītriska novērtēšana pirms tiesisku attiecību nodibināšanas un to izpildes laikā) novēršana;

 • ieguldījuma sniegšana atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā, sekmējot personu kredītvēstures veidošanos, kā arī fizisko personu tiesību aizsardzības nodrošināšana, lai, vērtējot kredītspēju, būtu pieejama un tiktu izmantota patiesa un pilnīga informācija

 • komercdarbības laikā apkopotās informācijas saglabāšana noteiktu laika periodu ;

 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, kā arī pakalpojuma procesa nodrošināšana;

 • pārrunu veikšana par iespējamo sadarbību un sadarbības līguma noformēšana/sagatavošana, kā arī noslēgšana;

 • Fizisko personu, kuras ir iesaistītas SIA Aizdevums.lv datu apstrādē (SIA Aizdevums.lv sadarbības partneru darbinieku uzskaite), uzskaite;

 • uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpšanu;

 • vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;

 • nodrošināt SIA Aizdevums.lv pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;

 • informēt mātes uzņēmumu par SIA Aizdevums.lv darbību;

 • glabāt dokumentus;

 • pārvaldīt SIA Aizdevums.lv kredītrisku.

Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas

Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, ņemot vērā SIA Aizdevums.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kreditēšanas pakalpojumu tehniskās nodrošināšanas, ikdienas komercdarbības nodrošināšanas, ziņojumu sniegšanai valsts iestādēm, kandidātu atlases un tml. procesu izpildei SIA Aizdevums.lv, noslēdzot rakstveida līgumu vai pamatojoties uz citu juridisku aktu saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, var piesaistīt Marginalen grupas uzņēmumus un/vai citus sadarbības partnerus (apstrādātājus) nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai.

SIA Aizdevums.lv var izpaust Datu subjekta personas datus: ·

 • SIA Aizdevums.lv grupas struktūrvienībām (administratīvos un tirgvedības nolūkos); ·

 • SIA Aizdevums.lv sadarbības partneriem, ar kuriem kopā SIA Aizdevums.lv piedāvā kopzīmola produktus un Pakalpojumus (lai nodrošinātu šādus Pakalpojumus un produktus, kā arī šādu produktu tirgvedībai un reklāmai);

 • valsts iestādēm un citām institūcijām/iestādēm, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas; ·

 • pilnvarotiem revidentiem/auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem; ·

 • SIA Aizdevums.lv nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz atbalstu SIA Aizdevums.lv pakalpojumu nodrošināšanā; ·

 • kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem, finanšu pakalpojumu brokeriem un apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem; ·

 • publisko reģistru pārvaldītājiem;

 • parādu piedziņas sabiedrībām, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem un citām trešajām personām, kurām SIA Aizdevums.lv var nodot savas tiesības un pienākumus.

Noteiktos gadījumos dati var tikt pārsūtīt ārpus ES/EEZ, piemēram, ja SIA Aizdevums.lv nolīgtais personas datu apstrādātājs atrodas ārpus ES/EEZ un šādu datu nodošana ir nepieciešama Pakalpojuma nodrošināšanai vai pēc Datu subjekta pieprasījuma. Dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ tikai tādā gadījumā, ja SIA Aizdevums.lv nodrošina attiecīgos aizsardzības pasākumus, kā to pieprasa Regula, un šādai nosūtīšanai ir tiesisks pamats.

SIA Aizdevums.lv var izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:

 • datu apstrāde vajadzīga līguma noslēgšanai un/vai izpildei;

 • datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami SIA Aizdevums.lv darbībā;

 • ir saņemta Datu subjekta piekrišana;

 • datu izpaušana nepieciešama SIA Aizdevums.lv aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.

Personas datu profilēšana, automatizēta lēmumu pieņemšana un komerciālā piedāvājumu sūtīšana

Personas datu profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Profilēšana ir jebkura veida automātiska personas datu apstrāde, kuru SIA Aizdevums.lv veic ar mērķi izvērtēt/analizēt konkrētus ar Datu subjektu saistītus personiskus aspektus, piemēram Datu subjekta ekonomisko situāciju, personīgās vēlmes, intereses, dzīvesvietu, nākotnes aktivitātes.

Aizdevums.lv profilēšanu izmanto analīzes veikšanai Klienta konsultēšanai, tiešā mārketinga nolūkos, izveidojot personalizētus produktus vai piedāvājumus, automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, kredītspējas novērtēšanai, riska vadībai, darījumu monitoringam, lai novērstu krāpšanu, un tā ir pamatota uz SIA Aizdevums.lv leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, līguma izpildi vai Datu subjekta piekrišanu.

SIA Aizdevums.lv veic automātisku kredītspējas un riska novērtējumu, lai ātrāk un efektīvāk pieņemt lēmumu par aizdevuma piešķiršanu/atteikšanu un aizdevuma piešķiršanas pamatnosacījumiem. Šāda datu apstrāde (automātiska lēmuma pieņemšana) pamatota ar SIA Aizdevums.lv leģitīmajām interesēm, juridiskā pienākuma pildīšanu, starp Datu subjektu un SIA Aizdevums.lv savstarpēja līguma noslēgšanu un izpildi, lai veiktu pasākumus pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai lai nodrošinātu SIA Aizdevums.lv juridisku pienākumu vai likumīgo interešu ievērošanu.

Mārketinga nolūkos SIA Aizdevums.lv izmanto automatizētus personas datu analīzes rīkus, tai skaitā, veic Datu subjekta datu profilēšanu, lai Datu subjektam  tiek izveidots personalizēts/izdevīgāks produkts vai piedāvājums,. SIA Aizdevums.lv veic Datu subjekta datu grupēšanu un analīzi pēc iegādātajām precēm, maksāšanas disciplīnas un citiem kritērijiem, ņemot vērā citas Datu subjektam raksturīgas pazīmes (piem., dzimumu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas reģionu u. c.).

Atkarībā no darbības veida (profilēšana mārketinga nolūkos, kredītspējas un riska novērtēšana) profilēšanai tiek izmantota informācija – personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas diena u.c.), kontaktinformācija (adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs u.c.), dati par izglītību, nodarbošanos, darba vietu utt., finanšu informācija (par ienākumiem, parādsaistību apmēru, maksājumu disciplīnu u.tml.), informācija saistībā ar saistību izpildi (par nodibinātajām maksājumu saistībām, t.sk. izbeigtajam līgumiem, maksājumu kavējumiem  u. tml.)., kā arī informācija, kas iegūta no trešajām personām (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, AS „Kredītinformācijas Birojs”, AS „CREFO Birojs”,  Latvijas Bankas Kredītu reģistra, parādvēstures datu bāzēm) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Automatizēta lēmumu pieņemšana

SIA Aizdevums.lv var pieņemt lēmumu attiecībā uz Datu subjektu, tostarp, bet ne tikai, veikt Datu subjekta kredītspējas novērtējumu un/vai Datu subjekta identifikāciju, pamatojoties vienīgi uz personas datu automatizētu apstrādi. Šādā gadījumā Datu subjektam ir tiesības nebūt iepriekš minēta lēmuma subjektam un lai attiecībā uz viņu netiktu pieņemti lēmumi, pamatojoties vienīgi uz personas datu automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu. Datu subjekts var īstenot šādas tiesības, ja, balstoties uz automatizētu lēmumu, SIA Aizdevums.lv ir atteicies slēgt līgumu vai sniegt Pakalpojumus Datu subjektam. Pēc Datu subjekta pieprasījuma SIA Aizdevums.lv pārskatīs automatizētu lēmumu.

Komerciālā paziņojuma sūtīšana

Datu subjekti, kuri iesnieguši savus personas datus un izteikuši vēlēšanos saņemt informāciju par SIA Aizdevums.lv aktuālajiem piedāvājumiem – akcijām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm, neiebilst, ka minētā mērķa sasniegšanai SIA Aizdevums.lv pārstāvji sazināsies ar Datu subjektu, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus (elektronisko pastu, tālruni (telefonzvani un/vai SMS)).

Sniedzot piekrišanu Datu subjekta personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkiem, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šādas datu apstrādes tiktāl, ciktāl tas ir saistīts ar tiešo mārketingu.

SIA Aizdevums.lv var piedāvāt savus pakalpojumus esošajiem klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm.

Tiesības iebilst

Ja Datu subjekts nevēlās/iebilst, ka viņš tiek pakļauts pilnībā automatizētai lēmuma pieņemšanai, tostarp profilēšanai, kura Datu subjektam rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Datu subjektu (izņemot, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Datu subjektu, atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Datu subjekts ir devis savu nepārprotamu piekrišanu), tad Datu subjekts var vērsties pie SIA Aizdevums.lv ar pieteikumu par lēmuma pārskatīšanu ar cilvēka līdzdalību no SIA Aizdevums.lv puses. Šādu pieteikumu Datu subjekts var iesniegt SIA Aizdevums.lv klātienē, sūtot pa pastu, kā arī elektroniski (https://www.aizdevums.lv/kontakti). Pēc Datu subjekta pieprasījuma SIA Aizdevums.lv pārskatīs automatizētu lēmumu.

Ja Datu subjekts vēlas iebilst pret automatizētu savu personas datu grupēšanu un analīzi (profilēšanu), Datu subjekts par to informē SIA Aizdevums.lv uz e-pasta adresi: aizdevums@aizdevums.lv vai tālruņa nr.: 67270200.

Datu subjektam iebilstot pret personas datu profilēšanu jāapzinās, ka SIA Aizdevums.lv turpmāk nevarēs informēt Datu subjektu par SIA Aizdevums.lv aktuālajiem piedāvājumiem un priekšrocībām – akcijām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm.

Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam

SIA Aizdevums.lv personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • SIA Aizdevums.lv vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, pieteikt kreditora prasījumu, lietā nav iestājies noilgums;

 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus

 • attaisnojuma dokumentu glabāšana,

 • ir spēkā piekrišana personas datu apstrādei, piemēram Datu subjekta piekrišana komerciālā paziņojuma sūtīšanai.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības:

 • piekļūt saviem SIA Aizdevums.lv rīcībā esošajiem personas datiem,

 • pieprasīt labot savus SIA Aizdevums.lv rīcībā esošos personas datus, kas nav precīzi,

 • Regulā noteiktajos gadījumos pieprasīt ierobežot datu apstrādi,

 • pamatotos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus,

 • ja datu apstrāde tiek veiktai tikai uz piekrišanas pamata, atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā (piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību),

 • jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz SIA Aizdevums.lv leģitīmo interesi, balstoties uz iemesliem saistībā ar Datu subjekta īpašo situāciju.

Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu ar norādītu atbildes saņemšanas pasta adresi var iesniegt:

 • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;

 • elektroniski, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

SIA Aizdevums.lv izvērtēs saņemto pieprasījumu un sniegs atbildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iebildumu gadījumā SIA Aizdevums.lv veiks visas pamatotās un nepieciešamās darbības, lai tos atrisinātu, pretējā gadījumā – Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .

Privātuma politikas atjaunināšana

SIA Aizdevums.lv ir tiesības atjaunot un papildināt Privātuma politiku. Šajā tīmekļa vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.