Noteikumi

SIA “Aizdevums.lv” aktivitātes “X Faktors – Balso par savu simpātiju un laimē!” noteikumi.

1. Vispārīgie noteikumi

Faktors – Balso par savu simpātiju un laimē!” (turpmāk – Aktivitāte) darbības principus, izskaidrot uzvarētāju izvēli, balvu piešķiršanas un saņemšanas nosacījumus, informēt par personas datu apstrādi (turpmāk – Noteikumi).
1.2. Aktivitāte norisināsies laika posmā no 02.11.2021. plkst. 09:00 līdz 12.12.2021. plkst. 22:00.
1.3. Aktivitātes organizētājs un personas datu pārzinis ir SIA “Aizdevums.lv” reģistrācijas numurs 40003468776, juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, tālr. 67892100, e-pasta adrese: aizdevums@aizdevums.lv (turpmāk – Organizētājs).
1.4. Noteikumi ir publiski pieejami www.aizdevums.lv. Piedaloties Aktivitātē, persona apliecina, ka ir iepazinusies ar tiem, saprot un piekrīt Noteikumiem.
1.5. Organizētājam ir tiesības vienpusējā kārtā veikt izmaiņas Noteikumos, publicējot izmaiņas mājas lapā www.aizdevums.lv/X-faktors/noteikumi/.

2. Aktivitātes noteikumi.

2.1. Aktivitātē drīkst piedalīties ikviena fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu (turpmāk – Dalībnieks), izņemot Organizētāja darbinieki, kā arī darbinieku ģimenes locekļi.
2.2. Konstatējot negodprātīgu dalību Aktivitātē (piedalīšanās ar viltus tālruņa numuru un/vai e-pastu adresēm, izmantojot vairāku tālruņa numurus un/vai e-pasta adreses utt.), Organizētājs ir tiesīgs izslēgt negodprātīgos Dalībniekus no dalības Aktivitātē un, gadījumā, ja negodprātīgais Dalībnieks ir uzvarējis Aktivitātē, noteikt citu uzvarētāju no Dalībnieku saraksta 5 (piecu) darba dienu laikā.
2.3. Aktivitāte norisinās Organizētāja mājaslapā: www.aizdevums.lv/X-faktors .
2.4. Aktivitātes būtība ir ar Dalībnieku balsojuma palīdzību noteikt TV3 televīzijas šova “X Faktors” 4. sezonas skatītāju simpātijas. Katru nedēļu (skat. 3.1. punktu) viens no Dalībniekiem iegūs balvu no Aktivitātes balvu fonda (skat. 4.1. punktu).
2.5. Lai piedalītos Aktivitātē, nepieciešams izpildīt šādus nosacījumus:
2.5.1. Dalībniekam, apmeklējot www.aizdevums.lv/X-faktors, ir jānobalso vismaz vienu reizi par vismaz vienu savu simpātiju no šova dalībniekiem kalendārajā nedēļā, nospiežot uz pogas “Balsot”, kas ir novietota pie katra dalībnieka, un aizpildot balsojuma anketu.
2.5.2. Balsojuma anketā ir nepieciešams norādīt savu kontaktinformāciju (tālruņa numurs, vārds, uzvārds un nav obligāti, bet vēlams arī e-pasts) un jāapstiprina, ka dalībnieks ir vismaz 18 gadus vecs, kā arī jāapstiprina aktivitātes noteikumi un Organizētāja privātuma politiku.
2.6. Ja Organizētājs konstatē, ka Dalībnieks ir norādījis citai personai piederošu tālruni un/vai e-pasta adresi, tad Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par šādas rīcības rezultātā nodarītiem jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem u.tml.
2.7. Dalībnieks drīkst iesniegt savu balsojumu vienu reizi dienā par katru no šova dalībniekiem.
2.8. Visas Aktivitātes laikā viens Dalībnieks drīkst laimēt vienu balvu.
2.9. Ar Noteikumu 2.6. punktā minēto, Dalībnieki piekrīt, ka Organizētājs, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, veiks Dalībnieku personas datu un citas iegūtās informācijas apstrādi atbilstoši Noteikumu 6. punktam.

3. Aktivitātes norises laiks.

3.1. Aktivitātes norises laiks ir no 02.11.2021. plkst. 09:00 līdz 12.12.2021. plkst. 22:00. Aktivitāte norisinās katru nedēļu, kopā 6 (sešās) kārtās:
1. kārta no plkst. 09:00 02.11.2021. līdz 07.11.2021. plkst. 22:00.
2. kārta no plkst. 00:00 08.11.2021. līdz 14.11.2021. plkst. 22:00.
3. kārta no plkst. 00:00 15.11.2021. līdz 21.11.2021. plkst. 22:00.
4. kārta no plkst. 00:00 22.11.2021. līdz 28.11.2021. plkst. 22:00.
5. kārta no plkst. 00:00 29.11.2021. līdz 05.12.2021. plkst. 22:00.
6. kārta no plkst. 00:00 06.12.2021. līdz 12.12.2021. plkst. 22:00.
3.2. Uz balvu pretendē tie Dalībnieki, kuri būs iesnieguši vismaz vienu balsojumu un aizpildījuši balsojuma anketu atbilstoši Noteikumu 2.5.2. punktam.
3.3. Katru nedēļu no Dalībniekiem tiks izlozēts viens uzvarētājs, kopā 6 balvu saņēmēji.
3.4. Uzvarētāju izvēle notiks 08.11.2021. plkst. 11:00, 15.03.2021. plkst. 11:00, 22.11.2021. plkst. 11:00, 29.11.2021. plkst. 11:00, 06.12.2021. plkst. 11:00, 13.12.2021. plkst. 11:00.
3.5. Uzvarētāji tiks noskaidroti pēc nejaušības principa, izmantojot automatizēto skaitļu ģeneratoru.
3.6. Organizētājs sazināsies ar uzvarētājiem, izmantojot prognožu anketā norādīto kontaktinformāciju. Tāpat, uzvarētāja vārds, uzvārds un tālruņa numura pēdējie cipari tiks publicēti adresē: www.aizdevums.lv/X-faktors/laimetaji/.

4. Aktivitātes balvu fonds.

4.1. Aktivitātes balvu fondu veido 6 (sešas) balvas: JBL Tune 500BT bezvadu austiņas.
4.2. 4.1. punktā norādīto balvu nepieejamības gadījumā, Organizētājs ir tiesīgs tās aizstāt ar līdzvērtīgām balvām.

5. Balvas saņemšana.

5.1. Pēc uzvarētāju paziņošanas, 5 (piecu) darba dienu laikā Organizētājs nosūta SMS uzvarētājiem ar informāciju par laika posmu līdz 3 (trim) darba dienām, līdz kuram uzvarētājam jāsazinās ar Organizētāju, lai vienotos par balvas saņemšanas kārtību. Gadījumā, ja uzvarētājs SMS norādītajā laika posmā nesazinās ar Organizētāju un nevienojās par balvas saņemšanas kārtību, uzvarētāja uzvara tiek anulēta un Organizētājs veic atkārtotu uzvarētāja izlozi.
5.2. Uzvarētāji balvas tiesīgi saņemt, personīgi ierodoties SIA “Aizdevums.lv”, Cēsu ielā 31 k-3, Rīgā vai kādā no Organizētāja filiālēm (filiāļu adreses skatīt šeit) mēneša laikā no brīža, kad Organizētājs sazinās ar uzvarētāju 5.1. punktā norādītajā kārtībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstot balvas pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.3. Ja uzvarētāji neierodas saņemt balvu norunātajā laika posmā (5.1. punkts), tad balva vēlāk netiek izsniegta un divu nedēļu laikā tiek izlozēts jauns uzvarētājs.
5.4. Balva netiek izsniegta citu produktu, preču vai pakalpojumu izteiksmē un netiek nosūtīta pa pastu.

6. Personu datu apstrādes noteikumi.

6.1. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, adrese: Cēsu iela 31 k-3/4, Rīga, LV – 1012, e-pasta adrese: datuspecialists@aizdevums.lv.
6.2. Datu subjekts – jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru personas dati tiek apstrādāti Akcijas ietvaros.
6.3. Datu apstrādes nolūks (mērķis) – Dalībnieka identifikācijai, lai pārbaudītu Dalībnieka tiesības piedalīties akcijā, akcijas uzvarētāja noteikšanā un balvas izsniegšanā.
6.4. Apstrādājamie personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese (ja Dalībnieks to ir norādījis), tālruņa numurs, personas kods (tiek iegūts tikai no uzvarētājiem).
6.5. Organizētājs un tā pilnvarotie darbinieki, Datu subjekts par sevi, pieaicinātie personas datu apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes var piekļūt personas datiem. Apstrādātājam personas dati var tikt nodoti noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, lai uzlabotu pakalpojumu servisu), savukārt, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes personas datus saņem, ja tās ir vērsušās pie Organizētāja ar oficiālu informācijas pieprasījumu un tām pastāv likumīgs pamats pieprasīt un saņemt šādu informāciju.
6.6. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta a) (Datu subjekta piekrišana) un f) apakšpunktu (Organizētāja leģitīmā interese).
6.7. Personas datu apstrāde uz piekrišanas pamata.
6.7.1. Organizētājs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, tādējādi atļaujot Organizētājam apstrādāt personas datus Noteikumos noteiktajiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta piemēram, ar Datu subjekt nepārprotamu darbību ievadot savus personas datus un piesakot savu dalību akcijā, šajos noteikumos Datu subjektam tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta Datu subjekta datu apstrāde un Datu subjekts aizpildot pieteikumu, apzināti fotografējoties un/vai filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajos noteikumos norādīto mērķu sasniegšanai.
6.7.2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajos noteikumos 1.3. punktā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas personas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Organizētāja un trešo personu leģitīmajām interesēm.

 

6.8. Personas datu apstrāde uz leģitīmas intereses pamata.
6.8.1. Organizētājam ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā zīmolu atpazīstamību un vēsturiskā arhīva materiāla nodrošināšanu. Organizētājs, lai nodrošinātu godprātīgu personas datu apstrādi, neliedz jebkuram no Datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Organizētāju, izmantojot norādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret personas datu apstrādi.
6.9. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.
6.10. Organizētājs plāno glabāt iegūto informāciju pastāvīgi, ja vien nebūs priekšnoteikumi tās dzēšanai vai līdz brīdim, kad Organizētājs atzīs, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai. Organizētājs, lai izpildītu godprātīgas personas datu apstrādes principu, paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās personas datu apstrādes mērķis ir arī publiskot informāciju par Organizētāja pasākumiem, tad daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejama un tādējādi jebkura trešā persona var tiem piekļūt.
6.11. Datu subjektam ir tiesības:
6.12. lūgt piekļuvi saviem personas datiem, labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi, kā arī tos dzēst, ja personas datu apstrādei nepastāv cits tiesisks pamats.
6.13. vērsties pie Organizētāja, iesniedzot iesniegumu ar elektronisko parakstu, rakstot uz e-pastu aizdevums@aizdevums.lv/ datuspecialists@aizdevums.lv vai nosūtot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, noformētu iesniegumu uz Organizētāja juridisko adresi, lai saņemtu informāciju par savu personas datu apstrādi un izmantotu savas tiesības.
6.14. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.15. Atbilde uz iesniegumu tiks nosūtīta pa pastu uz Datu subjekta norādīto/deklarēto dzīvesvietas adresi vai uz Datu subjekta norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu (ja lūgts iesniegumā).
6.16. Datu subjektam ir pienākums:
6.17. saprātīgā laika periodā sniegt informāciju par izmaiņām sniegtajos personas datos, nodrošinot patiesu un aktuālu informāciju;
6.18. nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju.