Cenrādis un iesniegumi

Pakalpojumu cenrādis fiziskām/juridiskām personām

Dokumenti

 • Informācija par saistību atlikumu klientu pašapkalpošanās portālā – 0,00 EUR
 • Izziņa par saistību izpildi/saistību atlikumu sagatavošana – 10,00 EUR
 • Dokumentu/izziņu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, izsniegšana – 0,00 EUR
 • Dokumentu/izziņu nosūtīšana pa pastu pēc klienta pieprasījuma Latvijas teritorijā – 3,00 EUR
 • Dokumentu/izziņu izsniegšana Aizdevums.lv klientu apkalpošanas centros – 0,00 EUR
 • Līguma kopija no arhīva –5,00 EUR
 • Elektroniski parakstīta līguma nosūtīšana uz e-pastu pēc pieprasījuma – 0,00 EUR
 • Citu dokumentu kopijas no arhīva (par lapu) – 3,00 EUR
 • Pilnvaras izskatīšana – pēc vienošanās, min. 15,00 EUR
 • Izziņa ar nestandarta informāciju pēc pieprasījuma – pēc vienošanās, min. 15,00 EUR

Ar līgumu saistītās darbības

 • Komisijas maksa par komercķīlas dzēšanu – 20,00 EUR
 • Galvotāja maiņa galvojuma līgumā – 35,00 EUR
 • Komisijas maksa par Aizņēmēja neklātienes identifikāciju – 0,01 EUR
 • Komisijas maksa par līguma pārkāpuma sankciju atcelšanu – 25,00 EUR aizdevuma summām līdz 7500,00 EUR, 50,00 EUR aizdevuma summām virs 7500,00 EUR
 • Aizdevuma daļēja atmaksa (nemainot citus līguma nosacījumus) – 0,00 EUR
 • Aizdevuma pilnīga atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa – 0,00 EUR
 • Aizdevuma maksājuma grafika pārrēķins pēc aizdevuma daļējas pirmstermiņa atmaksas – 0,00 EUR
 • Aizdevuma atmaksas termiņa samazināšana (aizdevuma un procentu maksājumu galējā termiņa maiņa) – no 20,00 EUR līdz 25,00 EUR
 • Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana (aizdevuma un procentu maksājuma termiņa pagarināšana) – 5,00 EUR
 • Vienošanās par aizdevuma atmaksas datuma maiņu – 10,00 EUR aizdevuma summām līdz 7500,00 EUR, 15,00 EUR aizdevuma summām virs 7500,00 EUR

Kredīta atgūšana un restrukturizācija

 • Atgādinājuma/brīdinājuma vēstule par maksājuma kavējumu – 5,00 EUR
 • Atgādinājuma/brīdinājuma SMS par maksājuma kavējumu – 0,00 EUR
 • Vienošanās par kavēto saistību restrukturizāciju – 15,00 EUR
 • Komisijas maksa par saistību restrukturizāciju netipiskos gadījumos – 70,00 EUR
 • Vienošanās par kredītbrīvdienām – no 0,00 EUR līdz 30,00 EUR

Iesniegumu paraugi:

 •  Iesniegums par atteikuma tiesībām no kreditēšanas līguma

Šāds iesniegums jāaizpilda gadījumos, kad esat iegādājies preci, izmantojot SIA „AIZDEVUMS.LV” kreditēšanas pakalpojumus, bet vēlaties norēķināties par preces vai transportlīdzekļa iegādi uzreiz, maksājot pārdevējam, vai arī gadījumos, kad esat saņēmis naudas aizdevumu, bet nevēlaties to izmantot. Šādos gadījumos atteikuma tiesības ir jāizmanto ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, rakstveidā par to paziņojot SIA „AIZDEVUMS.LV” (Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013).

Kārtība, kādā izmantojamas atteikuma tiesības no kreditēšanas līguma, norādīta arī Jūsu noslēgtajā kreditēšanas līgumā.

Lai atvērtu/saglabātu iesniegumu spiediet šeit: iesniegums_1.

 • Iesniegums par pilnīgu/daļēju preču atgriešanu, kreditēšanas līguma izbeigšanu.

Šāds iesniegums jāaizpilda gadījumos, kad esat iegādājies preci, un izmantojot atteikuma tiesības (ir spēkā gadījumos, kad prece iegādāta ar internetveikala, preču kataloga, TV veikala starpniecību) pēc preces saņemšanas vēlaties no tās atteikties pilnībā vai daļēji (ja iegādātas vairākas preces). Pēc iesnieguma aizpildīšanas lūdzam iesniegumu nosūtīt SIA „AIZDEVUMS.LV” pa pastu (Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013) vai ierodoties jebkurā SIA “AIZDEVUMS.LV” klientu apkalpošanas nodaļā.

Vienlaikus ar iesnieguma nosūtīšanu Jums nepieciešams sazināties ar preču pārdevēju un atgriezt preču pārdevējam iegādātās preces. Kreditēšanas līgums tiks izbeigts pēc tam, kad no preču pārdevēja tiks saņemts apstiprinājums par preču saņemšanu.Atteikuma tiesību laiks ir ierobežots (saskaņā ar normatīvajiem aktiem – 14 dienas, atsevišķos gadījumos līdz 30 dienām). Pēc atteikuma termiņa beigām preču atgriešana ir iespējama tikai preču defektu/bojājumu gadījumā.

Lai atvērtu/saglabātu iesniegumu spiediet šeit: iesniegums_2.
 • Iesniegums par pārmaksas atgriešanu.

Šāds iesniegums jāaizpilda gadījumos, kad, veicot aizdevuma atmaksu, izveidojusies maksājumu pārmaksa, kuru nav iespējams novirzīt turpmāko ikmēneša maksājumu veikšanai. Aizpildīts iesniegums jānosūta SIA „AIZDEVUMS.LV” pa pastu (Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013) vai ierodoties jebkurā SIA “AIZDEVUMS.LV” klientu apkalpošanas nodaļā.

 Pēc iesnieguma saņemšanas SIA „AIZDEVUMS.LV” darbinieki veiks nepieciešamo pārbaudi, lai pārliecinātos par pārmaksas esamību un izveidojušos pārmaksu pārskaitīs uz Jūsu iesniegumā norādīto bankas norēķinu kontu.
Uzmanību! Ja pārmaksas summa ir lielāka par EUR 50, iesniegums jāaizpilda klātienē kādā no klientu apkalpošanas nodaļām.
Lai atvērtu/saglabātu iesniegumu spiediet šeit: iesniegums_3.1. iesniegums pārmaksas atgriešanai, ja maksājumus ir izdarījis pats aizņēmējs
Iesniegums pārmaksas atgriešanai, ja maksājumus aizņēmēja labā ir izdarījusi trešā persona.
Lai atvērtu/saglabātu iesniegumu spiediet šeit: iesniegums_3.2.

 •  Pirmstermiņa atmaksas iesniegums.

Šāds iesniegums jāaizpilda gadījumos, kad vēlaties saņemto aizdevumu pilnībā vai daļēji atmaksāt pirms Kreditēšanas līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa. Aizpildīts iesniegums jānosūta SIA „AIZDEVUMS.LV” pa pastu (Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013) vai ierodoties jebkurā SIA “AIZDEVUMS.LV” klientu apkalpošanas nodaļā.

Pēc iesnieguma saņemšanas SIA „AIZDEVUMS.LV” darbinieki ar Jums sazināsies un mutvārdos/rakstveidā informēs par atlikušo aizdevuma summu, procentu un citiem maksājumiem, kuru apmaksas termiņš būs iestājies uz aizdevuma pirmstermiņa atmaksas dienu (nepilnīgas atmaksas gadījumā saņemtais maksājums var tikt novirzīts kārtējo paredzēto maksājumu segšanai). Kārtība, kādā veicama aizdevuma pilnīga vai daļēja pirmstermiņa atmaksa, detalizēti norādīta Jūsu noslēgtajā Kreditēšanas līgumā.

Lai atvērtu/saglabātu iesniegumu par pilnīgu aizdevuma pirmstermiņa atmaksu spiediet šeit: iesniegums_4.1

Lai atvērtu/saglabātu iesniegumu par daļēju aizdevuma pirmstermiņa atmaksu spiediet šeit: iesniegums_4.2

 • Iesniegums auto līzinga gala rēķina saņemšanai.

Šāds iesniegums jāaizpilda gadījumos, kad Jums ir noformēts automašīnas operatīvais līzings un ir iestājies automašīnas atpakaļpirkuma brīdis. Gala rēķinu uz atpakaļpirkuma līgumā norādīto summu Jūs varat pieprasīt uz savu vārdu, ja plānojat automašīnu izpirkt pats, vai uz kādas trešās personas (pircēja) vārdu, kurš plāno izpirkt šo automašīnu. Pārkreditēšanās gadījumā pircējs var būt arī juridiska persona, kas piekritusi Jums izsniegt aizdevumu automašīnas izpirkšanai – Jūsu jaunais kreditors.Gala rēķins ir jāpieprasa arī tādā gadījumā, ja Jums ir noformēts automašīnas finanšu līzings un Jūs vēlaties saņemto aizdevumu atmaksāt pirms līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa.
Pēc iesnieguma aizpildīšanas lūdzam iesniegumu nosūtīt SIA „AIZDEVUMS.LV” pa pastu (Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013) vai ierodoties jebkurā SIA “AIZDEVUMS.LV” klientu apkalpošanas nodaļā.
Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja gala rēķins tiks pieprasīts uz trešās personas vārdu, iesniegums ir jāaizpilda klātienē kādā no SIA “AIZDEVUMS.LV” klientu apkalpošanas nodaļām.

Lai atvērtu/saglabātu iesniegumu spiediet šeit: iesniegums_5.

 • Iesniegums izziņas saņemšanai par saistību izpildi/saistību atlikumu.

Šāds iesniegums jāaizpilda, ja Jūs vēlaties saņemt izziņu par savu saistību izpildi vai saistību atlikumu. Iesniegumā ir jānorāda, vai izziņu ieradīsieties saņemt personīgi kādā no mūsu Klientu apkalpošanas nodaļām, vai arī izziņa ir jānosūta Jums pa pastu uz Jūsu iesniegumā norādīto adresi.Pēc iesnieguma aizpildīšanas lūdzam iesniegumu nosūtīt SIA „AIZDEVUMS.LV” pa pastu (Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013) vai faksu 67315188, vai ierodoties jebkurā SIA “AIZDEVUMS.LV” klientu apkalpošanas nodaļā.

Lūdzam ņemt vērā, ka izziņas izsniegšana ir maksas pakalpojums. Saskaņā ar SIA „AIZDEVUMS.LV” cenrādi, par izziņas izsniegšanu ir noteikta komisijas maksa EUR 10.00 apmērā.Gadījumā, ja būsiet lūdzis izsniegt izziņu, bet nebūsiet veicis komisijas maksas apmaksu, mūsu darbinieki sazināsies ar Jums, lai informētu Jūs par samaksas kārtību.

Lai atvērtu/saglabātu iesniegumu spiediet šeit: iesniegums_6.

 •  Iesnieguma veidlapa.

Aicinām izmantot šo iesnieguma formu, ja vēlaties uzrakstīt iesniegumu par tēmu, kas augstāk nav minēta

Lai atvērtu/saglabātu iesniegumu spiediet šeit: iesniegums_7.

Aizdevums.lv piedāvā patēriņa kredītu no 300€ līdz 15 000€ ar atmaksas termiņu no 6 līdz 84 mēnešiem.
Reprezentatīvais piemērs: Aizdevuma summa 1500 EUR, atmaksas termiņš 24 mēneši. Komisijas maksa par līguma noformēšanu 75.00 EUR. Fiksētā aizņēmuma likme 12.72% gadā (1.06% mēnesī). Kopējā atmaksas summa 1827.36 EUR. Ikmēneša apkalpošanas maksa 1.90 EUR. Ikmēneša maksājums 76.15 EUR. GPL 21.61%.