Komerciālu paziņojumu politika

 SIA “Aizdevums.lv”, reģistrācijas nr. 40003468776 (turpmāk tekstā – Aizdevums.lv), apstrādās Jūsu personas datus ar nolūku informēt Jūs par Aizdevums.lv un tā sadarbības partneru aktuālajiem mārketinga piedāvājumiem, t.sk., bet ne tikai, akcijām, konkursiem, loterijām, aptaujām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm.

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Aizdevums.lv, visa kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.aizdevums.lv/kontakti.

Ar Aizdevums.lv datu aizsardzības speciālistu var sazināties un uzdot jautājumus par personas datu apstrādi uz šādu elektronisko pasta adresi: [email protected]. Svarīgi ir atcerēties, ka Jūsu personas datu apstrādes iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgi parakstītam, ja Jūs vēlaties, lai Jums tiktu sniegta atbilde par Jūsu personas datu apstrādi.

Personas dati un to ieguve

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk tekstā – Datu subjekts), kas ir devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu apstrādei komerciālu paziņojumu saņemšanai.

Personas datu kategorijas, kuras Aizdevums.lv apstrādās, lai veiktu komerciālu paziņojumu sūtīšanu:

  • vārds, uzvārds;
  • mobilā tālruņa nr.;
  • e-pasta adrese.

Aizdevums.lv personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai iegūs no paša Datu subjekta.

No pakalpojuma sniedzēja (apstrādātāja), kas nodrošina sagatavotā komerciālā paziņojuma izsūtīšanu elektroniskajā pastā Aizdevums.lv iegūst informāciju, par izsūtītā komerciālā paziņojuma atvēršanas/ aplūkošanas faktu.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Aizdevums.lv Datu subjektam komerciālus paziņojumus izsūta uz brīvi sniegtas, konkrētas, apzinātas un viennozīmīgas Datu subjekta norādes uz savu personas datu apstrādi, kas ir uzskatāma par Aizdevums.lv likumīgo pamatu personas datu apstrādei (Datu subjekta piekrišana).

Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas

Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, ņemot vērā Aizdevums.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Aizdevums.lv, lai nodrošinātu komerciālu paziņojumu izsūtīšanai iegūtos Datu subjekta personas datus, var izpaust tos apstrādātājiem, piemēram, personas dati tiks izpausti pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina sagatavotā komerciālā paziņojuma izsūtīšanu.

Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam

Aizdevums.lv personas datus apstrādā un glabā līdz nolūka sasniegšanai vai līdz brīdim, kad Datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu. Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

  • nosūtot e-pastu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz adresi: [email protected] un/vai [email protected]
  • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma beigās.

Aizdevums.lv pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, un pieprasījuma iesniegšanas veida, kas var būt līdz trīsdesmit dienām.

Datu subjekta tiesības

Tiesības labot datus. Balstoties uz Datu subjekta pamatotu pieprasījumu, Aizdevums.lv nodrošina Datu subjekta personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Tiesības uz datu pārnesamību. Aizdevums.lv nodrošina Datu subjektam iespēju saņemt savus personas datus, ko Datu subjekts ir sniedzis un, kas tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Datu subjektam ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, ja Datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei un nav cita tiesiskā pamata datu apstrādei.

Tiesības ierobežot apstrādi. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt uz laiku ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, t.sk. gadījumos, ja Datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un Aizdevums.lv nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei.

Tiesības iebilst. Datu subjektam ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir saistīta tiešā mārketinga nolūkiem.

Tiesības saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpumu. Aizdevums.lv bez nepamatotas kavēšanās Datu subjektam paziņo par personas datu apstrādē konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Datu subjekts doto piekrišanu mārketinga piedāvājumiem ir tiesīgs atsaukt jebkurā laikā izmantojot saņemtajā marketinga piedāvājumā iestrādāto funkcionalitāti, atteikties no marketinga piedāvājumiem, vai par to informējot Aizdevums.lv kādā no zemāk norādītajiem veidiem.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Datu subjekts var iesniegt:

  • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
  • elektroniski, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Aizdevums.lv izvērtēs saņemto pieprasījumu un sniegs atbildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iebildumu gadījumā Aizdevums.lv veiks visas pamatotās un nepieciešamās darbības, lai tos atrisinātu, pretējā gadījumā – Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .

Aizdevums.lv piedāvā patēriņa kredītu no 300€ līdz 15 000€ ar atmaksas termiņu no 6 līdz 84 mēnešiem.
Reprezentatīvais piemērs: Aizdevuma summa 1500 EUR, atmaksas termiņš 24 mēneši. Komisijas maksa par līguma noformēšanu 75.00 EUR. Fiksētā aizņēmuma likme 12.72% gadā (1.06% mēnesī). Kopējā atmaksas summa 1827.36 EUR. Ikmēneša apkalpošanas maksa 1.90 EUR. Ikmēneša maksājums 76.15 EUR. GPL 21.61%.