SIA Aizdevums.lv privātuma politika

SIA “Aizdevums.lv” privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas un to apstrādes laikā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Aizdevums.lv” (turpmāk – Aizdevums.lv), reģistrācijas Nr. 40003468776, juridiskā adrese: Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013, elektroniskā pasta adrese: aizdevums@aizdevums.lv.

Ar Aizdevums.lv datu aizsardzības speciālistu var sazināties un uzdot jautājumus par personas datu apstrādi uz šādu e-pasta adresi: datuspecialists@aizdevums.lv.

Personas dati un to ieguve

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – Datu subjekts) – potenciālo/esošo/bijušo klientu, klienta galvinieku, mantinieku, maksātāju, šo personu pārstāvi, kontaktpersonu, citu trešo personu, kura iesaistīta kreditēšanas, t.sk. maksātspējas vērtēšanas procesā (piemēram, trešās personas dati klienta iesniegtajos dokumentos).

Personas datu kategorijas, kuras Aizdevums.lv apstrādā.

Nr.

Datu kategorija

Piemērs

1

Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati, pases Nr. Datu subjekta attēls.

2

Kontaktinformācijas dati faktiskā dzīvesvietas adrese, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

3

Profesionālie (nodarbinātības) dati informācija par darba devēju, darba stāžs, ieņemamais amats.

4

Dati par saistītajām personām ziņas par apgādājamo personu skaitu, mantiniekiem un citām saistītajām personām.

5

Finanšu dati dati par piederošo mantu, par darījumiem, par saistībām, dati par ienākumiem un to avotu, mēneša alga un citi regulārie vai neregulārie ienākumi, finanšu saistības, ienākumu avots.

6

Izpētes dati dati kas tiek iegūti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai, informācija vai klients ir politiski nozīmīga persona.

7

Kredītspējas izvērtēšanas dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss.

8

Klienta dati klienta līguma, pieteikuma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss.

9

Klienta segmentēšanas dati vecuma grupa, valoda, dzimums u.c.

10

Pakalpojuma, darījuma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pakalpojuma nosaukums, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas, aizdevuma mērķis, pirmās iemaksas apjoms, aizdevuma summa, aizdevuma termiņš.

11

Norēķinu dati bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa.

12

Kopējo saistību dati kreditora nosaukums, mēneša maksājums, atlikušo mēnešu skaits.

13

Klientu aptauju dati aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes.

14

Sarunu ierakstu dati klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks.

15

Iesniegumu dati iesnieguma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts.

16

Pieejas dati klientu portālam klienta personas kods, parole, vai no bankas vai smart-ID iegūtie dati autorizācijas laikā.

Apstrādājamo personas datu kategorijas un to apjoms var mainīties atkarībā no nolūka, kura ietvaros tā tiek veikta.

Aizdevums.lv personas datus iegūst no:

 • Datu subjekta;
 • Datu subjektu pārstāvjiem;
 • Aizdevums.lv sadarbības partneriem (piemēram, preces/pakalpojuma pārdevējiem, konkursa organizētājiem);
 • Datu subjektu kreditoriem/cedentiem;
 • no trešajām personām, kas ir saistītas ar Datu subjektu (piemēram, Datu subjekta radinieki, laulātais, dzīvesbiedrs);
 • no citām personām, kuras galvo par Datu subjekta saistību pret Aizdevums.lv vai iepriekšējo kreditoru pienācīgu izpildi (piemēram, no galvinieka);
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām datubāzēm un publiskiem reģistriem (piemēram, Kredītinformācijas birojiem, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, Lursoft);
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām pārādvēstures datubāzēm, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu (piemēram, SIA ‟Creditreform Latvija”);
 • kredītiestādēm, administrējot norēķinus un/vai identificējot Datu subjektu;
 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, maksātnespējas administratoriem, tiesu izpildītājiem, notāriem;
 • Latvijas Republikas oficiālā izdevēja (VSIA „Latvijas Vēstnesis”) publikācijām.

Personas datu apstrādes nolūki

 • Pieteikumu saņemšana un apstrāde, un pakalpojumu sniegšana;
 • Aizdevums.lv sadarbības partneru pakalpojumu sniegšana (piemēram, auto, dzīvokļa un veselības apdrošināšanas sniegšana sadarbības partnera uzdevumā);
 • Līgumu/vienošanos u.c. dokumentu sagatavošana, apstrāde un izpilde (tiesisko attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana);
 • Datu subjekta identificēšana un izpēte saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas ir priekšnoteikums darījuma attiecību uzsākšanai un/vai turpināšanai;
 • Komunikācija ar Datu subjektu, tostarp informējot to par jebkādām izmaiņām attiecībā uz Aizdevums.lv pakalpojumiem un/vai no savstarpējo līgumattiecību izrietošo informāciju;
 • Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana un uzlabošana, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;
 • Tirgus izpētes, statistikas veikšana;
 • Pakalpojumu piedāvāšana klientiem (mārketinga nolūkos), akciju un/vai konkursu organizēšana;
 • Jaunu pakalpojumu izstrāde;
 • Aizdevums.lv/ grupas uzņēmuma/sadarbības partnera pakalpojumu/produktu reklāma pa tālruni, t.sk. SMS, e-pastu, pastu, tīmekļa vietnēs, mobilajos pakalpojumos, t.sk., pielāgojot sūtīto piedāvājumu Datu subjekta interesēm;
 • Jauno tehnoloģiju ieviešana un darbības uzturēšana, lai izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz Datu subjekta identifikāciju, prettiesisku darbību nepieļaušana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;
 • Norēķinu administrēšana;
 • Lietvedības organizēšana;
 • Iesniegumu/ pieteikumu/ pretenziju u.c. dokumentu saņemšana un apstrāde, t.sk. atbilžu sniegšana;
 • Prasījumu tiesību cesija;
 • Publisko reģistru monitorings;
 • Sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, t.sk. sadarbības nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;
 • Komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analīze;
 • Komercdarbības atskaišu un pārskatu sagatavošana un sniegšana;
 • Valsts iestāžu, t.sk. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Datu subjekta maksātspējas novērtēšana, kas ir priekšnoteikums darījuma attiecību uzsākšanai un/vai turpināšanai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • Datu subjekta maksātspējas novērtēšana pirms piedāvājuma izteikšanas;
 • aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzība, t.sk. prasījuma tiesību īstenošana, pierādījumu glabāšana iespējama strīda gadījumā ar Datu subjektu;
 • Prettiesisko darbību identificēšana un novēršana, kā arī ziņošana attiecīgajām iestādēm;
 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (piemēram, grāmatvedību reglamentējošie normatīvo aktu izpilde, informācijas sniegšanu Kredītinformācijas birojam un Kredītu reģistram);
 • Ieguldījuma sniegšana atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā.

Personas datu apstrādes likumīgais pamats

Aizdevums.lv apstrādā personas datus pamatojoties uz šādiem personas datu apstrādes likumīgajiem pamatojumiem:

 • Datu subjekta brīvi un nepārprotami sniegta piekrišana Datu subjekta personas datu apstrādei;
 • līguma noslēgšanai un izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto Aizdevums.lv juridisko pienākumu izpildei;
 • no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošu Aizdevums.lv leģitīmo interešu realizēšanai.

Aizdevums.lv leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību, ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības, t.sk. īstenot tiešo mārketingu;
 • sniegt kreditēšanas pakalpojumus;
 • administrēt norēķinus;
 • veikt Datu subjekta identitātes pārbaudi un klientu izpēte;
 • Datu subjekta maksātspējas vērtēšana;
 • prasījumu tiesību nodošana jaunam kreditoram uz līguma pamata (cesija) un šī līguma izpilde;
 • tiesisko attiecību un līguma saistību izpildes nodrošināšana;
 • nepamatotu finansiālu risku savai komercdarbībai (t.sk., kredītriska novērtēšana pirms tiesisku attiecību nodibināšanas un to izpildes laikā) novēršana;
 • ieguldījuma sniegšana atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā, sekmējot personu kredītvēstures veidošanos, kā arī fizisko personu tiesību aizsardzības nodrošināšana, lai, vērtējot kredītspēju, būtu pieejama un tiktu izmantota patiesa un pilnīga informācija
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu un procesu kvalitāti, tai skaitā veicot zvanus Datu subjektam, kas ir uzsācis pieteikuma aizpildīšanu Aizdevums.lv interneta vietnē, bet nav to pabeidzis, lai noskaidroti tā iemeslus;
 • uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpšanu;
 • vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;
 • nodrošināt Aizdevums.lv pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;
 • informēt mātes uzņēmumu par Aizdevums.lv darbību;
 • novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu;
 • pārvaldīt Aizdevums.lv kredītrisku.

Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas

Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, ņemot vērā Aizdevums.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kreditēšanas pakalpojumu tehniskās nodrošināšanas, ikdienas komercdarbības nodrošināšanas, ziņojumu sniegšanai valsts iestādēm, kandidātu atlases un tml. procesu izpildei Aizdevums.lv, noslēdzot rakstveida līgumu vai pamatojoties uz citu juridisku aktu saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktu, var piesaistīt Marginalen grupas uzņēmumus un/vai citus sadarbības partnerus (apstrādātājus) nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai.

Aizdevums.lv var izpaust Datu subjekta personas datus:

 • Aizdevums.lv grupas struktūrvienībām (administratīvos un tirgvedības nolūkos);
 • Aizdevums.lv sadarbības partneriem, ar kuriem kopā Aizdevums.lv piedāvā kopzīmola produktus un Pakalpojumus (lai nodrošinātu šādus Pakalpojumus un produktus, kā arī šādu produktu tirgvedībai un reklāmai);
 • valsts iestādēm un citām institūcijām/iestādēm, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas;
 • pilnvarotiem revidentiem/auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem;
 • Aizdevums.lv nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz atbalstu Aizdevums.lv pakalpojumu nodrošināšanā un kuri Aizdevums.lv uzdevumā veic personas datu apstrādi;
 • kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem, finanšu pakalpojumu brokeriem un apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • publisko reģistru pārvaldītājiem;
 • parādu piedziņas sabiedrībām, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem, kredītu reģistram un citām trešajām personām, kurām Aizdevums.lv var nodot savas tiesības un pienākumus.

Noteiktos gadījumos dati var tikt pārsūtīt ārpus ES/EEZ, piemēram, ja Aizdevums.lv nolīgtais personas datu apstrādātājs atrodas ārpus ES/EEZ un šādu datu nodošana ir nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai vai pēc Datu subjekta pieprasījuma. Dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ tikai tādā gadījumā, ja Aizdevums.lv nodrošina attiecīgos aizsardzības pasākumus, kā to pieprasa Regula, un šādai nosūtīšanai ir likumīgs pamats.

Aizdevums.lv var izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:

 • datu apstrāde vajadzīga līguma noslēgšanai, pirms līguma noslēgšanas un/vai tā izpildei;
 • datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami Aizdevums.lv darbībā;
 • ir saņemta Datu subjekta piekrišana;
 • datu izpaušana nepieciešama Aizdevums.lv aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.

Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Aizdevums.lv attiecībā uz Datu subjektu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu Datu subjekta kredītspējas izvērtēšanā pirms līgumattiecību nodibināšanas ar nolūku izvērtēt Datu subjekta spēju atmaksāt kredītu un sniegt tam sākotnējo apliecinājumu vai atteikumu par aizdevuma piešķiršanu.

Aizdevums.lv apstrādās sekojošas personas datu kategorijas, lai veiktu kredītspējas izvērtēšanu ar automatizētu individuālu lēmumu:

 • informāciju par potenciālo aizņēmēju:
  • vārds, uzvārds;
  • personas kods;
  • dzimšanas datums;
 • informāciju par aizdevumu;
 • informācija par potenciālā aizņēmēja maksātspēju;
 • informācija par kredītu un citu maksājumu kavējumiem;
 • informācija par klienta ienākumiem un izdevumiem;
 • informācija par klienta kredītsaistībām.

Datu subjekts var iebilst pret automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, tomēr, šīs datu subjekta tiesības, atbilstošu Regulas prasībām var tik ierobežotas, ja lēmums ir vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp Datu subjektu un Aizdevums.lv, tas ir atļaut saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai tās pamatā ir Datu subjekta nepārprotami sniegta piekrišana.

Kredītspējas izvērtēšana pirms līgumattiecību nodibināšanas ar automatizēta lēmuma starpniecību ir nepieciešama pirms līguma noslēgšanas starp Datu subjektu un Aizdevums.lv, ja datu subjekts vēlās, cilvēka līdzdalību kredītspējas izvērtējumā, Datu subjekts var vērsties pie Aizdevums.lv ar pieteikumu par lēmuma pārskatīšanu ar cilvēka līdzdalību no Aizdevums.lv puses. Šādu pieteikumu Datu subjekts var iesniegt Aizdevums.lv, sūtot pa pastu (Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013), kā arī elektroniski (https://www.aizdevums.lv/kontakti).  Pēc Datu subjekta pieprasījuma, kas ir pašrocīgi parakstīts vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saņemšanas, Aizdevums.lv pārskatīs automatizēto lēmumu.

Komerciālu paziņojumu sūtīšana

Datu subjekti, kuri iesnieguši savus personas datus un izteikuši vēlēšanos saņemt informāciju par Aizdevums.lv aktuālajiem piedāvājumiem – akcijām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm, neiebilst, ka minētā mērķa sasniegšanai Aizdevums.lv pārstāvji sazināsies ar Datu subjektu, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus (elektronisko pastu, tālruni (telefonzvani un/vai SMS)).

Sniedzot piekrišanu Datu subjekta personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkiem, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šādas datu apstrādes tiktāl, ciktāl tas ir saistīts ar tiešo mārketingu.

Tiesības iebilst

Ja Datu subjekts nevēlās/ iebilst, ka viņš tiek pakļauts pilnībā automatizētai lēmuma pieņemšanai, tostarp profilēšanai, kura Datu subjektam rada tiesiskās sekas vai, kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Datu subjektu (izņemot, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Datu subjektu, atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Datu subjekts ir devis savu nepārprotamu piekrišanu), tad Datu subjekts var vērsties pie Aizdevums.lv ar pieteikumu par lēmuma pārskatīšanu ar cilvēka līdzdalību no Aizdevums.lv puses. Šādu pieteikumu Datu subjekts var iesniegt Aizdevums.lv klātienē, sūtot pa pastu, kā arī elektroniski (https://www.aizdevums.lv/kontakti). Pēc Datu subjekta pieprasījuma Aizdevums.lv pārskatīs automatizētu lēmumu.

Ja Datu subjekts vēlas iebilst pret automatizētu savu personas datu grupēšanu un analīzi (profilēšanu), Datu subjekts par to informē Aizdevums.lv uz e-pasta adresi: aizdevums@aizdevums.lv.

Datu subjektam iebilstot pret personas datu profilēšanu jāapzinās, ka Aizdevums.lv turpmāk nevarēs informēt Datu subjektu par Aizdevums.lv aktuālajiem piedāvājumiem un priekšrocībām – akcijām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm.

Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam

Aizdevums.lv personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Aizdevums.lv vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, pieteikt kreditora prasījumu, lietā nav iestājies noilgums;
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • attaisnojuma dokumentu glabāšana;
 • ir spēkā piekrišana personas datu apstrādei, piemēram Datu subjekta piekrišana komerciālā paziņojuma sūtīšanai.

Datu subjekta tiesības

Tiesības uz informāciju. Aizdevums.lv kodolīgā, pārredzamā un saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, pēc Datu subjekta pieprasījuma, sniedz informāciju par Aizdevums.lv veikto personas datu apstrādi.

Tiesības labot datus. Balstoties uz Datu subjekta pamatotu pieprasījumu, Aizdevums.lv nodrošina Datu subjekta personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Tiesības uz datu pārnesamību. Aizdevums.lv nodrošina Datu subjektam iespēju saņemt savus personas datus, ko datu subjekts ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Datu subjektam ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, ja Datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei un nav cita tiesiskā pamata datu apstrādei, ja Datu subjekts ir iebildis personas datu apstrādei un, pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma, Aizdevums.lv atzīst, ka datu apstrādei nav likumīga pamata, personas dati tiek dzēsti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Tiesības ierobežot apstrādi. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt uz laiku ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, t.sk. gadījumos, ja Datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un Aizdevums.lv nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei.

Tiesības iebilst. Datu subjektam ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir saistīta ar profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem vai ir balstīta uz Aizdevums.lv leģitīmajām interesēm un Datu subjekts apšauba šo tiesisko pamatu.

Tiesības uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu.  Datu subjektam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē to.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, kuru tas ir devis Aizdevums.lv personas datu apstrādei.

Tiesības saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpumu. Aizdevums.lv bez nepamatotas kavēšanās Datu subjektam paziņo par personas datu apstrādē konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Datu subjekts var iesniegt:

 • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
 • elektroniski, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Aizdevums.lv izvērtēs saņemto pieprasījumu un sniegs atbildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iebildumu gadījumā Aizdevums.lv veiks visas pamatotās un nepieciešamās darbības, lai tos atrisinātu, pretējā gadījumā – Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .

Privātuma politikas atjaunināšana

Aizdevums.lv ir tiesības atjaunot un papildināt Privātuma politiku. Šajā tīmekļa vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.

Aizdevums.lv piedāvā patēriņa kredītu no 300€ līdz 15 000€ ar atmaksas termiņu no 6 līdz 84 mēnešiem.
Reprezentatīvais piemērs: Aizdevuma summa 1500 EUR, atmaksas termiņš 24 mēneši. Komisijas maksa par līguma noformēšanu 75.00 EUR. Fiksētā aizņēmuma likme 12.72% gadā (1.06% mēnesī). Kopējā atmaksas summa 1827.36 EUR. Ikmēneša apkalpošanas maksa 1.90 EUR. Ikmēneša maksājums 76.15 EUR. GPL 21.61%.