SIA “Aizdevums.lv” sarunu ierakstu privātuma politika

SIA “Aizdevums.lv” sarunu ierakstu privātuma politikas (turpmāk – Sarunu ierakstu privātuma politika) mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādi, kas tiek veikta sarunas ierakstīšanas laikā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Aizdevums.lv” (turpmāk – Aizdevums.lv), reģistrācijas Nr. 40003468776, juridiskā adrese: Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013, elektroniskā pasta adrese: aizdevums@aizdevums.lv.

Ar Aizdevums.lv datu aizsardzības speciālistu var sazināties un uzdot jautājumus par personas datu apstrādi uz šādu e-pasta adresi: datuspecialists@aizdevums.lv.

Personas dati un to ieguve

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – Datu subjekts) – potenciālo/esošo/bijušo klientu, galvinieku, mantinieku, maksātāju vai šo personu pārstāvi un citu trešo personu, kura ir veikusi zvanu Aizdevums.lv vai saņēmusi zvanu no tās.

Aizdevums.lv rūpējas par datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā, ņemto vērā Aizdevums.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu kategorijas, kuras Aizdevums.lv var apstrādāt sarunas laikā.

Nr.

Datu kategorija

Piemērs

1.

Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati,

2.

Kontaktinformācija dati Faktiskā dzīvesvietas adrese, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese

3.

Profesionālie (nodarbinātības) dati informācija par darba devēju, darba stāžs, ieņemamais amats

4.

Dati par saistītajām personām ziņas par apgādājamo personu skaitu, mantiniekiem un citām saistītajām personām

5.

Finanšu dati dati par piederošo mantu, par darījumiem, par saistībām, dati par ienākumiem un to avotu, mēneša alga un citi regulārie vai neregulārie ienākumi, finanšu saistības, ienākumu avots

6.

Klienta dati klienta līguma, pieteikuma numurs, klienta reģistrēšanas datums

7.

Norēķinu dati rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, līguma summa

8.

Kopējo saistību dati mēneša maksājums, atlikušo mēnešu skaits

Apstrādājamo personas datu kategorijas un to apjoms var mainīties atkarībā no nolūka, kura ietvaros tiek veikts zvans, piemēram, papildus informācijas sniegšanai, kas ir nepieciešama pieteikuma izvērtēšanai vai informācijas noskaidrošana par spēkā esošajām Datu subjekta saistībām u.t.t.

Aizdevums.lv personas datus var iegūt no:

 • Datu subjekta;
 • Datu subjektu pārstāvjiem;
 • Mantiniekiem;
 • Trešajām personām.

Personas datu apstrādes nolūki

Nr. Apstrādes nolūks Apstrādes nolūka likumīgais pamats
1. Sarunu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai Leģitīmā interese
2. Sarunas apliecināšanas nodrošināšanai un tiesisko interešu aizsardzībai Leģitīmā interese

Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas

Aizdevums.lv apstrādā Datu subjekta personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos personas datu aizsardzības riskus un Aizdevums.lv saprātīgi pieejamos organizatoriskos, tehniskos un finansiālos resursus.

Personas datu apstrādes (sarunu ierakstīšanas) gaitā, Aizdevums.lv, noslēdzot līgumu vai saskaņā ar saistošiem Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, var piesaistīt Marginalen grupas uzņēmumus vai citus sadarbības partnerus (apstrādātājus) nepieciešamā pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram, telefonijas pakalpojuma nodrošināšanai, nodrošinot, ka apstrādātājs ievēro un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības un Regulas prasību izpildi datu subjektu aizsardzībai

Aizdevums.lv var izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:

 • datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami Aizdevums.lv;
 • ir Datu subjekta piekrišana;
 • datu izpaušana nepieciešama Aizdevums.lv aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.

Noteiktos gadījumos dati var tikt pārsūtīt ārpus ES/EEZ, piemēram, ja Aizdevums.lv nolīgtais personas datu apstrādātājs atrodas ārpus ES/EEZ un šādu datu nodošana ir nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai vai pēc Datu subjekta pieprasījuma. Dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ tikai tādā gadījumā, ja Aizdevums.lv nodrošina attiecīgos aizsardzības pasākumus, kā to pieprasa Regula, un šādai nosūtīšanai ir likumīgs pamats.

Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam

Aizdevums.lv personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Aizdevums.lv vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • ir spēkā piekrišana personas datu apstrādei.

Aizdevums.lv nekonstatējot vismaz vienu no augstāk minētajiem kritērijiem personas datu apstrādei Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

Tiesības uz informāciju. Aizdevums.lv kodolīgā, pārredzamā un saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, pēc Datu subjekta pieprasījuma, sniedz informāciju par Aizdevums.lv veikto personas datu apstrādi.

Tiesības labot datus. Balstoties uz Datu subjekta pamatotu pieprasījumu, Aizdevums.lv nodrošina Datu subjekta personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Tiesības uz datu pārnesamību. Aizdevums.lv nodrošina Datu subjektam iespēju saņemt savus personas datus, ko datu subjekts ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Datu subjektam ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, ja Datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu personas datu apstrādei un nav cita tiesiskā pamata datu apstrādei, ja Datu subjekts ir iebildis personas datu apstrādei un, pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma, Aizdevums.lv atzīst, ka datu apstrādei nav likumīga pamata, personas dati tiek dzēsti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Tiesības ierobežot apstrādi. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt uz laiku ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, t.sk. gadījumos, ja Datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un Aizdevums.lv nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei.

Tiesības iebilst. Datu subjektam ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir saistīta ar profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem vai ir balstīta uz Aizdevums.lv leģitīmajām interesēm un Datu subjekts apšauba šo tiesisko pamatu.

Tiesības uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu.  Datu subjektam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē to.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, kuru tas ir devis Aizdevums.lv personas datu apstrādei.

Tiesības saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpumu. Aizdevums.lv bez nepamatotas kavēšanās Datu subjektam paziņo par personas datu apstrādē konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Datu subjekts var iesniegt:

 • klātienē vai sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
 • elektroniski, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Aizdevums.lv izvērtēs saņemto pieprasījumu un sniegs atbildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iebildumu gadījumā Aizdevums.lv veiks visas pamatotās un nepieciešamās darbības, lai tos atrisinātu, pretējā gadījumā – Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: Konsultācijas | Datu valsts inspekcija (dvi.gov.lv) .

Privātuma politikas atjaunināšana

Aizdevums.lv ir tiesības atjaunot un papildināt Sarunu ierakstu privātuma politiku. Šajā tīmekļa vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Sarunu ierakstu privātuma politika.

Aizdevums.lv piedāvā patēriņa kredītu no 300€ līdz 15 000€ ar atmaksas termiņu no 6 līdz 84 mēnešiem.
Reprezentatīvais piemērs: Aizdevuma summa 1500 EUR, atmaksas termiņš 24 mēneši. Komisijas maksa par līguma noformēšanu 75.00 EUR. Fiksētā aizņēmuma likme 12.72% gadā (1.06% mēnesī). Kopējā atmaksas summa 1827.36 EUR. Ikmēneša apkalpošanas maksa 1.90 EUR. Ikmēneša maksājums 76.15 EUR. GPL 21.61%.